Regulamentul de organizare și funcționare al școlii Grigore Moisil,

pentru anul școlar 2022-2023

 

AVIZAT ÎN C.P. DIN 23.09.2022                                                         Nr. 260H /30.09.2022

APROBAT ÎN C.A. 30.09.2022

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

(revizuit)

Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”

NĂVODARI

 

AN ŞCOLAR 2022-2023

R.O.F.U.I. – Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”- Năvodari

Așcolar 2022-2023                                                                                         

CUPRINS

 

Domeniul Conţinut Pagina
PARTEA  I DISPOZIŢII GENERALE 5
Capitolul 1 Cadrul de reglementare 5
Capitolul 2 Principii de organizare și finalităţile învăţământului preuniversitar 7
PARTEA a II-a ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 7
Capitolul 1 Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”- Năvodari în reţeaua şcolară 7
Capitolul 2 Organizarea programului școlar 8
Capitolul 3 Formațiunile de studiu 10
PARTEA a III-a MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 11
Capitolul 1 Dispoziţii generale 11
Capitolul 2 Consiliul de administraţie 11
Capitolul 3 Directorul 12
Capitolul 4 Directorul adjunct 16
Capitolul 5 Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 17
PARTEA a IV-a PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 19
Capitolul 1 Dispoziții generale 19
Capitolul 2 Personalul didactic 20
Capitolul 3 Personalul nedidactic 21
Capitolul 4 Evaluarea personalului din unitatea de învăţământ 21
Capitolul 5 Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 22
Capitolul 6 Protecția, igiena și securitatea muncii 22
PARTEA a V-a ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE 24
Capitolul 1 Organisme funcţionale la nivelul școlii 24
Secțiunea I Consiliul profesoral 24
Secțiunea a II-a Consiliul clasei 26
Secțiunea a III-a Catedrele/Comisiile metodice 27
Capitolul 2 Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 28
Secțiunea I Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 27
Secțiunea a II-a Profesorul diriginte 29
Capitolul 3 Comisiile din unităţile de învăţământ 33
  Comisia pentru curriculum 33
Comisia de evaluare și asigurare a calității (C.E.A.C.) 34
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 

36
Comisia pentru controlul managerial intern 36
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 37
Comisia pentru mentorat didactic și formare  în

 cariera didactică

 

39
Comisiile cu caracter temporar 40
PARTEA a VI-a STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 41
Capitolul 1 Compartimentul secretariat 41
Capitolul 2 Serviciul financiar 42
Secţiunea I Organizare și responsabilități 42
Secţiunea a II-a Management financiar 43
Capitolul 3 Compartimentul administrativ 44
Secţiunea I Organizare și responsabilități 43
Secţiunea a II-a Management administrativ 44
Capitolul 4 Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informare 45
PARTEA a VII-a ELEVII 46
Capitolul 1 Dobândirea și exercitarea calităţii de elev 46
Capitolul 2 Drepturile elevilor 48
Capitolul 3 Îndatoririle/Obligaţiile elevilor 54
Capitolul 4 Sancţiuni ale elevilor 56
Capitolul 5 Consiliul şcolar al elevilor 60
Capitolul 6 Activitatea educativă extraşcolară 63
Capitolul 7 Evaluarea elevilor 64
Secţiunea 1 Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 64
Secţiunea a I1-a Examenele organizate la nivelul unităţii de învăţământ 72
Capitolul 8 Transferul elevilor 74
PARTEA a VIII-a EVALUAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 75
Capitolul 1 Dispoziţii generale 75
Capitolul 2 Evaluarea internă a calităţii educaţiei 76
Capitolul 3 Evaluarea externă a calităţii educaţiei 77
PARTEA a IX-a PARTENERII EDUCAŢIONALI 77
Capitolul 1 Drepturile părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali 77
Capitolul 2 Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali 78
Capitolul 3 Adunarea generală a părinţilor 79
Capitolul 4 Comitetul de părinţi 80
Capitolul 5 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (C.R.P.) / Asociaţia de părinţi 81
Capitolul 6 Contractul educaţional între şcoală şi părinţi 83
Capitolul 7 Serviciul pe şcoală. Securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală şi în perimetrul adiacent acesteia 83
Capitolul 8 Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale între școală şi alţi parteneri educaţionali 86
Capitolul 9 Funcţionarea Programului „A doua şansă” 87
PARTEA a X-a DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII 88
ANEXA 1 CONTRACT EDUCAŢIONAL 91
ANEXA 2 Schema procedurii de utilizare în școli a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de MEN 94
ANEXA 3 Proces-verbal protecţia muncii elevi, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 95
ANEXA 4 Proces-verbal protecţia muncii elevi, LABORATOR BIOLOGIE 97
ANEXA 5 Proces-verbal protecţia muncii elevi, LABORATOR CHIMIE 98
ANEXA 6 Proces-verbal protecţia muncii elevi, LABORATOR FIZICĂ 99
ANEXA 7 Procedura privind monitorizarea frecvenței elevilor 103
ANEXA 8 Procedura de prevenire, monitorizare și combatere a violenței în școală 107
ANEXA 9 Nomenclatorul actelor de violență

 

116

 

Cadrul legal :

  1. LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE–  Legea Nr. 1/05.01. 2011– art 98 şi 233, cu completărileşimodificărileulterioare;

 

  1. O.F.U.I.P .aprobat prin O.M.E.C. nr. 4183/04.07.2022, publicat în M.O. partea I, nr. 675/ 06.07.2022, în vigoare din 01.09.2022;

 

  1. M. nr. 4742 / 10.08. 2018, privind aprobarea Statutului Elevului, publicat în M.O. nr. 645 din 23.08.2016;

 

  1. Legea nr.677/2011 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare;

 

  1. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  1. Legea 272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

 

  1. OMEN 4831/ 30.04.2018 privind aprobarea Codului – cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, publicat în M.O. 844 din 04.10.2018;

 

  1. Ordinul nr. 4343/ 2020 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor

 

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) și art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, ministrul educației emite prezentul ordin.

Articolul 1 Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 09 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3 Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția minorități, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul Educației,

Sorin Cîmpeanu

București, 04.07.2022. Nr. 4183

Regulamentul poate fi vizionat aici:

ROF_SC_GR_MOISIL_ 2022 actualizat

ROF_SC_GR_MOISIL_ 2022 actualizat

Leave a Comment