VIZIUNEA ȘCOLII

      Promovând imaginea şcolii se doreşte ca mediul intern să absoarbă şi să dezvolte incontestabila valoare pe care acesta a pus-o în slujba educaţiei, făcându-se mesagerul culturii româneşti în lumea întreagă.

      Școala se doreşte a deveni liantul care uneşte în mijlocul ei parteneri din toate domeniile, prin manifestări științifice, culturale, sportive, prilejuind apropierea şi cunoaşterea reciprocă.


,,Lui IERI fiindu-i alături AZI, va crește un MÂINE frumos!”


MISIUNEA ȘCOLII

      Şcoala are în vedere realizarea unui climat educaţional plăcut, interesant, atractiv care să-i stimuleze pe elevi în dobândirea unei educaţii temeinice în spiritul cel mai cooperant posibil. Școala noastră va asigura tuturor elevilor o educație de calitate prin:

            • centrarea învățării pe elev prin utilizarea unor metodologii noi de lucru;

            • abordarea educației din perspectiva serviciilor comunitare;

            • implicarea părinților și a reprezentanților comunității în pregătirea și evoluția elevilor devenind centru de resurse educationale si de servicii oferite comunității, prin furnizarea de programe educationale moderne, dezvoltarea interactiunii cu mediul social, cultural și economic.

      Aici va fi locul unde fiecare elev îsi atinge maximum de capacitati intelectuale, morale, civice si de lucru în echipa pentru a se integra în mediul social concurențial.


PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

EDUCAŢIEI –  COMPONENŢĂ AN ŞCOLAR 2021/ 2022

Componenţa CEAC 2021-2022

Nr.

crt.

          Membrii

          comisiei

Vechime/grad didactic                   Funcţia în şcoală / comunitate
1 Mangri   Elena Ligia

-conducerea operativă a comisiei

26 ani vechime,

gradul didactic I

 •  directorul scolii.
 •  profesor educaţie fizică şi sport
2 Heroiu   Iulia

şef comisie

34 ani vechime, gradul I
 • reprezentant al corpului profesoral
 •   profesor învăţământul primar
3 Şerban  Adriana

–   membru

31 ani vechime, gradul didactic I
 •  reprezentant al corpului profesoral din partea sindicatului
 •   profesor  matematică
4 Muscalu  Mihaela

-membru

17 ani

vechime, gradul didactic I

 •  reprezentant al corpului profesoral
 •  profesor  matematică

 

5  Şandru  Elena

 -membru

23 ani vechime, gradul didactic I
 •   reprezentant al corpului profesoral,
 • profesor învăţământul primar
6 Muscoi  Georgeta

membru

34 ani vechime, gradul didactic I
 • reprezentant al corpului profesoral
 •  profesor învăţământul primar
7 Bretea   Mihaela- Luminița

  –  membru

19 ani vechime, gradul didactic I
 •  reprezentant al corpului profesoral
 •   profesor limba și literatura română
8 Vasile Alin – Iulian
 •  reprezentantul Consiliului Local Navodari.
9 Aiftodoaie Alina _ Savina
 •  reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor.

AN ȘCOLAR 2018-2019

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI – 

COMPONENŢĂ AN ŞCOLAR 2018/ 2019

 

Nr.

crt.

          Membrii

          comisiei

Vechime/grad didactic                   Funcţia în şcoală / comunitate
1 Mangri  Elena Ligia

-conducerea operativă a comisiei-

23 ani vechime,

gradul didactic I

 directorul scolii.

profesor educaţie fizică şi sport

2 Heroiu Iulia

–    şef comisie-

31 ani vechime, gradul I  reprezentant al corpului profesoral

profesor învăţământul primar

3 Şerban Adriana

–    membru-

28 ani vechime, gradul didactic I  reprezentant al corpului profesoral din partea sindicatului

profesor  matematică

4 Ivănescu Simona

–    membru-

10 ani

vechime, gradul didactic definitivat

  reprezentant al corpului profesoral

profesor  lb. engleză

 

5  Şandru Elena

 -membru-

20 ani vechime, gradul didactic I  reprezentant al corpului profesoral,

profesor învăţământul primar

6 Muscoi Georgeta

– membru-

31 ani vechime, gradul didactic I  reprezentant al corpului profesoral

profesor învăţământul primar

7 Secară

Carmen – Gabriela

  –  membru-

31 ani vechime, gradul didactic definitivat   reprezentant al corpului profesoral

profesor

8 Paraschiv  Costina  reprezentantul Consiliului Local Navodari.
9 Bujor     Liviu   reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor.

 Componenţa CEAC 2018-2019 


LISTA PROCEDURILOR APLICATE  ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, NĂVODARI

An şcolar 2018/ 2019

 

Nr.

crt.

 

Denumirea procedurii

1. Procedura pentru acordarea calificativului anual personalului ţin şcoală

P.O.01

2. Procedura de constituire a Consiliului de Administraţie

P.O.02

3. Procedură privind învoirea personalului didactic de la activităţile didactice

P.O.03

4.  Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală cadre didactice –

Serviciul pe şcoală în timpul pauzelor, la intrarea şi la iesirea schimburilor de elevi

P.O.04

5. Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală cadre didactice- serviciul pe şcoală cu ora

P.O.5

6. Procedura de monitorizare şi asigurare  a securităţii elevilor în şcoală

P.O.06

7. Procedura de constituire a CEAC

P.O.07

8. Procedura de comunicare CEAC curestul comisiilor

P.O.08

9. Procedura de comunicare către părinţi ( tutori legali) a rezultatelor la învăţătură şi purtare

P.O. 09

10. Procedura internă de asigurare a calităţii educaţiei

P.O.10

11. Procedură de comunicare a informaţiilor transmise de ISJ Constanţa către unităţile de învăţământ

P.O.11

12. Procedura de combatere a  insuccesului scolar

P.O.12

13. Procedura de autoevaluare privitoare la baza materială

P.O.13

14. Procedura de consemnare a activităţii de pregătire suplimentară

P.O.15

15. Procedura de evaluare de către CEAC a activităţii comisiilor din şcoală

P.O.16

16. Procedura de efectuare a transferului elevilor

P.O.17

17. Procedura de asistenţă la ore (observarea predării şi a  învăţării)

P.O.18

18. Procedura pentru sancţionarea elevilor în urma savârşirii unor abateri disciplinare

P.O.19

 

19. Procedura  de decizie la nivelul şcolii : alegerea comisiilor şi a responsabililor, emiterea deciziilor şi înmânarea lor

P.O.20

20. Procedură privind monitorizarea frecvenţei elevilor şi înregistrarea absenţelor

P.O.21

21. Procedura de gestionare  în situaţii de urgenţă specifice riscului de cutremure

P.O.22

22. Procedura de gestionare a situaţei de inundaţie

P.O.23

23. Procedura de gestionare a situaţiei de incendiu

P.O.24

254 Procedura de monitorizare a notării ritmice

P.O.25

25. Procedura de revizuire a PDI şi a ofertei educaţionale

P.O.26

26. Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală –PĂRINŢI

P.O. 27

27. Procedura de realizare, validare şi aprobare a CDŞ

P.O. 29

28. Procedura privind accesul în şcoală- elevi,  cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, părinţi însoţitori

P.O.30

29. Procedura privind accesul în şcoală– persoane străine

P.O.31

30. Procedură de comunicare internă

P.O.32

31. Procedura de integrare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale ( C.E.S.)

P.O.33

32. Procedura circuitul documentelor

P.O.34

33. Procedura de gestionare a fondurilor provenite din activităţile extraşcolare

P.O.35

34. Procedura de monitorizare a cazurilor de îmbolnăvire a elevilor din şcoală de către cabinetele medicale şcolare

P.O.36

35. Procedura de înregistrare a documentelor şcolare

P.O.37

36. Procedura de completare a cataloagelor: date elevi, note, absenţe, medii

P.O.38

37. Procedura pentru încheierea situaţiei şcolare şi validarea acesteia

P.O. 39

38. Procedura de completare a registrului matricol, a certificatelor de echivalare a examenului de capacitate,  a diplomelor şi certificatelor pentru absolvenţii programului „A doua şansă”, a foilor matricole, a cataloagelor formaţiunilor de studiu, adeverinţelor de studii

P.O.40

39. Procedură de evaluare a sistematică a satisfacţiei personalului

P.O.41

40. Procedura de revizuire a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare – Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, Năvodari

P.O. 42

41. Procedură privind asigurarea suplinirii în cazul concediului plătit

P.O.43

42. Procedură de monitorizare şi combatere a  violenţei în şcoală

P.O.44

43. Procedură privind întocmirea orarului

P.O.45

44. Procedura de completare a datelor în aplicaţia A.R.A.C.I.P.

P.O.46

45. Procedura responsabil încărcare date aplicaţie S.I.I.I.R.

P.O. 47

46. Procedura de completare a datelor în EDUSAL

P.O. 48

47. Procedura de completare a datelor în REVISAL

P.O. 49

48. Procedura de înscriere a cursanţilor în programul „A doua şansă”

P.O.50

49. Procedura de echivalare a studiilor cursantilor Programul „A doua şansă”

P.O.51

50. Procedura de anali a culturii organizaţionale

P.O.52

51. Procedură de evaluare şi înregistrare a rezultatelor evaluării învăţării pentru grupurile vulnerabile/ în situaţie de risc

P.O.53

52. Procedură de evaluare şi orientare pentru elevii  capabili de performanţă

P.O.54

53. Procedura de ocupare a posturilor vacante

P.O.55

54. Procedura de comunicare externă

P.O.56

55. Procedura de aplicare a programului   guvernamental    “Corn si lapte”

P.O.57

56. Procedura Simulare Evaluare Naţională 2014-2015

P.O.58

57. Procedura de raportare

P.O.59

58. Procedura de orientare şcolară şi profesională

P.O.60

59. Procedura de desfasurare a examenului de corigenţă şi de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii raportaţi la final de semestru cu situaţia neîncheiată

P.O.61                                

60. Procedura de inventariere a obiectelor de inventar

P.O. 62                       

61. Procedura de intrare în inventar  a obiectelor

P.O. 63

62. Procedura de  casare a obiectelor de inventar

P.O. 64

63. Procedura de selectare a opţiunilor educabililor şi organizare ofertei de activităţi pentru săptămâna

„Să ştii mai multe, să fii mai bun !”

P.O. 65

64. Procedura de  înscriere a elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2018- 2019

P.O. 66

65. Procedura pentru participarea elevilor la concursurile şcolare

P.O. 67

66. Procedura privind controlul documentelor

P.O. 68

67. Procedura de promovare a imaginii şcolii

P.O. 69

68. Procedura de acordare a primului ajutor

P.O. 70

69. Procedura salarii

P.O. 71

70. Procedura MOBILITĂŢI- PRETRANSFER

P.O. 72

71. Procedura DOSARE GRADAŢIE DE MERIT

P.O. 73

72. Procedura pentru cercetarea prealabilă şi sancţionarea  abaterilor  disciplinare săvârşite de  personalul didactic  şi didactic auxiliar din  învăţământul preuniversitar
73. Procedura în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară si profesională în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare
74. Procedura de înscriere la examenele pentru acordarea  definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I
75. Procedura privind evaluarea anuală a personalului de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar

COD ISJ CTA. PE02

76. Procedura de desfacere a contractului de muncă
77. Procedura EURO 200

P.O. 74

78. Procedura de arhivare

P.O. 75

79. Procedura privind planificarea şi evidenţa concediilor de odihnă

P.O. 76

80. Procedura privind completarea condicii de prezenţă

P.O. 77

81. Procedura de evidenţă a dosarelor personale

P.O. 78

82. Procedura privind întocmirea şi actualizarea fişei postului

P.O. 79

83. Procedură  operațională privind activitatea bibliotecii

P.O.80

 

84. Procedura de acordare a burselor sociale

P.O.81

85. Procedură  operațională de monitorizare a activităţilor, proiectelor şi a programelor extraşcolare

P.O. 82.

86. Procedura de monitorizare şi  actualizare situaţie perfecţionare

P.O. 83

87. Procedura operaţională de trecere la altă treaptă de salarizare

P.O. 84

88. Procedura de predare- primire manuale şcolare

P.O. 85

89. Procedură  operațională privind eliberarea  adeverințelor

P.O. 86

90. Procedura pentru desfăşurarea activităţilor de marcare a evenimentelor istorice, culturale, religioase, sociale

P.O.87

91. Procedura de completare a carnetelor PSI şi SSM

P.O.88

92. Procedura de gestionare a activităţii comisiilor din şcoală

P.O. 89

93. Procedura de elaborare, aplicare şi interpretare a chestionarelor

P.O. 90

94. Procedura privind activitatea centrată pe elev

P.O. 91

95. Procedura pregătire suplimentară a elevilor

P.O.92

96. Procedura de urmărire a progresului elevilor

P.O. 93

97. Procedura de elaborare proceduri operaţionale

P.O.94

98. Procedura de centralizare a rezultatelor la învăţătură

P.O. 95

99. Procedura de monitorizare şi evaluare a procesului educaţional

P.O. 96

100. Procedura de evaluare a rezultatelor învăţării

P.O. 97

101. Procedura de evaluare a portofoliilor elevilor

P.O. 98

102. Procedura de evaluare a portofoliilor profesorilor

P.O. 99

103. Procedură operaţională pentru combaterea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar

P.O. 100

104. Procedură operaţională de elaborare şi gestionare a contractelor de muncă

P.O. 101

105. Procedura pentru evaluarea   personalului didactic auxiliar şi nedidactic

P.O. 102

106. Procedura de soluţionare a contestaţiilor

P.O. 103

107. Procedura de achiziţionare a actelor de studii

P.O. 104

108. Procedura de securizare a documentelor şcolare

P.O. 105

109. Procedura întocmire buget, venituri şi venituri estimative pentru an calendaristic

P.O. 106

110. Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor formalizate pe activităţi

P.O. 107

111. Procedura privind siguranţa şi confidenţialitatea în activitatea de consiliere psihopedagogică

P.O. 108

112. Procedura de comunicare internă cu elevii

P.O. 109

113. Procedură de evidenţă şi monitorizare a participării şi implicării cadrelor didactice la activităţile metodice

P.O. 110

114. Procedura de popularizare a rezultatelor activităţilor metodice desfăşurate în unitatea de învăţământ

P.O. 111

115. Procedura de realizare a curriculumului-

P.O. 112

116. Procedura accesul personalului şcolii la echipamentul IT –

P.O. 113

117. Procedura privind optimizarea accesului elevilor la resursele educaţionale

P.O. 114

118. Procedura procedura de organizare a  excursiilor /taberelor/expediţiilor sau a altor activităţi de timp liber – P.O. 115
119. Procedura de contestare a notei de către elevi

P.O. 116

120. Procedura privind  prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie, a discriminării şi promovarea interculturalităţii în şcoală

P.O. 117

123. Procedura efectuare plăţi- P.O. 118

(A.L.O.P.)

124. Procedura privind exercitarea C.F.P.P. (controlul financiar preventiv propriu)

P.O. 119

125. Procedura privind achiziţia directă la nivelul şcolii

P.O. 120

126. Procedură  operațională privind gestionarea fondului de carte

P.O.121

127. Procedură  constituire, organizare şi funcţionare a consiliului profesoral  P.O.122
128. Procedură operaţională de desemnare şi funcţionare a comisiei de control managerial intern 

P.O. 123

129. Procedură operaţională de emitere a hotărârilor consiliului de administraţie 

P.O. 124

 

130. Procedură operaţională de punere în aplicare a  hotărârilor consiliului de administraţie 

P.O. 125

131. Procedură operaţională – Gestionarea materialelor de igienizare

P.O. 126

132. Procedură operaţională – Elaborarea planificărilor

P.O. 127

133. Procedura formalizată privind acordarea voucherelor de vacanţă P.O. 128
131. Procedură operaţională -Înregistrarea în contabilitate

P.O. 129

OPIS COMPLET PROCEDURI 2018

PROCEDURI:

PO 30 PROCEDURA ACCESUL IN SCOALA PERSONALUL SCOLOII, ELEVI, PARINTI INSOTITORI

PO 31 PROCEDURA ACCESUL IN SCOALA PERSOANE STRAINE


RAEI 2017-2018 EXTRAS


FISA DE OBSERVARE -ASISTENTA LECTII 2018- 2019 OBSERVATOR

 

AN ȘCOLAR 2015-2016

 

 • pentru perioada 01.10.2015 – 30.11.2015 CLICK pentru descărcare (fișier .doc – 0,37MB)
 • pentru perioada 01.12.2015 – 31.01.2016 – CLICK pentru descărcare (fișier .doc – 0,24MB)
 • pentru perioada 01.02.2016 – 31.03.2016 – CLICK pentru descărcare (fișier .doc – 0,25MB)
 • pentru perioada 01.04.2016 – 15.06.2016 – CLICK pentru descărcare (fișier .doc – 0,37MB)
 • preloadergmoisilNr. 264 H / 24.09.2015COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢIIEDUCAŢIEI –  COMPONENŢĂ AN ŞCOLAR 2015/ 2016
  Nr.

  Crt.

            Membrii

            comisiei

  Vechime/grad didactic       Funcţia în şcoală / comunitate
  1 Mangri Ligia Elena

  -conducerea operativă a comisiei-

  20 ani vechime, gradul I   directorul scolii.

  profesor educaţie fizică şi sport

  2 Heroiu Iulia

  –          şef comisie-

  28 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral

  profesor învăţământul primar

  3 Şerban Adriana

  –          membru-

  25 ani vechime, gradul I reprezentant al corpului profesoral din partea sindicatului

  profesor  matematică

  4 Stoica Ionica

  –          membru-

  14 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral

  profesor  matematică

   

  5  Şandru Elena

          -membru-

  17 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral,

  profesor învăţământul primar

  6 Muscoi Georgeta

  –          membru-

  28 ani vechime, gradul I  reprezentant al corpului profesoral

  profesor învăţământul primar

  7 Curban –Gazi

  Ummetan

    –  membru-

  36 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral din partea minorităţilor,

  profesor învăţământul primar

  8 Moruzi

  Vasile

        – membru-

    reprezentantul Consiliului Local Navodari.
  9 Bujor Liviu

  –          membru-

    reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor.

  Director,

  Prof. Mangri Elena- Ligia

   

  COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

  EDUCAŢIEI

  COMPONENŢĂ AN ŞCOLAR 2014/ 2015

   

  Nr.crt.           Membrii          comisiei Vechime/grad didactic                   Funcţia în şcoală / comunitate
  1. Mangri Ligia Elena-conducerea operativă a comisiei- 19 ani vechime, gradul I ü  directorul scolii.ü  profesor educaţie fizică şi sport
  2. Heroiu Iulia–          şef comisie- 27 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoralü  profesor învăţământul primar
  3. Zanfir Camelia–          membru- 30 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoral din partea sindicatuluiü   profesor  chimie
  4. Teleanu  Elisabeta–          membru- 10 ani vechime, gradul II ü  reprezentant al corpului profesoralprofesor  matematică 
  5.  Şandru Elena        -membru- 16 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoral,ü  profesor învăţământul primar
  6. Muscoi Georgeta–          membru- 27 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoralü  profesor învăţământul primar
  7. Curban –GaziUmmetan  –  membru- 35 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoral din partea minorităţilor,ü  profesor învăţământul primar
  8. MoruziVasile      – membru- ü  reprezentantul Consiliului Local Navodari.
  9. Bujor Liviu–          membru- ü  reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor.

   

   

                                                           LISTA PROCEDURILOR APLICATE

                                ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, NĂVODARI

  An şcolar 2014/ 2015

   

  Nr.crt. Nr. înregis-trare  Denumirea procedurii  Responsabil

  aplicare

  1. 245H/ 01.10.2014 Procedura pentru acordarea calificativului didactic cadrelor didactice din şcoalăP.O.01

   

  *Consiliul de administratie al scolii*Sefii comisiilor metodice/catedra

  *Liderul de sindicat

  2. 246H/ 01.10.2014 Procedura de constituire a Consiliului de AdministraţieP.O.02 *Directorul şcolii
  3.        247H/ 01.10.2014 Procedură privind învoirea personalului didactic de la activităţile didacticeP.O.03

   

  *Directorul şcolii*Cadre didactice titulare şi suplinitoare
  4.        250H/ 01.10.2014   Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală cadre didactice –Serviciul pe şcoală în timpul pauzelor, la intrarea şi la iesirea schimburilor de elevi

  P.O.04

   

  *Directorul unitatii de invatamant*Cadrele didactice din scoala

  *Membrii CEAC

  5.        245H/ 01.10.2014  Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală cadre didactice- serviciul pe şcoală cu oraP.O.5 *Directorul unităţii de învăţământ*Cadrele didactice din scoala

   

  6. 248H/ 01.10.2014 Procedura de monitorizare şi asigurare  a securităţii elevilor în şcoalăP.O.06

   

  *Directorul unităţii de învăţămînt*Şeful de comisie CSSM

  * Şeful Comisiei de combatere a violenţei în şcoală;

  *Administratorul unităţii şcolare

  *Toate cadrele didactice

  *Personalul medical de la cabinetul şcolii

  7. 270H/17.10.2014 Procedura de constituire a CEACP.O.07 *Directorul*Membrii CEAC

   

  8. 324H/20.11.2014 Procedura de comunicare CEAC cu

  restul comisiilor

  P.O.08

  *Directorul şcolii*Coordonatorul CEAC

  *Responsabilii comisiilor metodice/catedra

   

  9. 325H/20.11.2014 Procedura de comunicare către părinţi ( tutori legali) a rezultatelor la învăţătură şi purtareP.O. 09 *        *învăţători*        *diriginţi

  *        *logoped

  *        *psiholog

  *        *conducerea şcolii

   

  10. 273H/17.10.2014 Procedura internă de asigurare a calităţii educaţieiP.O.10

   

  *Directorul şcolii*Consiliul de Administratie

  *Coordonatorul CEAC

  11.  267H/

  17.10.2014

  Procedură de comunicare a informaţiilor transmise de ISJ Constanţa către unităţile de învăţământP.O.11 *Informaticianul unităţii de învăţământ

   

  12. Nr.  39 H/ 25.02.2015 Procedura de combatere a  insuccesului scolarP.O.12 *Directorul şcolii/ Directorul adjunct*Responsabilul CEAC

  *Sefii de comisii metodice/ de catedră

  *Învăţătorii

  *Diriginţii

  *Profesorul psiholog.

  *Coordonatorii Programului „A doua şansă”

   

  13. 326H/20.11.2014 Procedura de autoevaluare privitoare la baza materialăP.O.13 *Echipa managerială* CEAC

  *Serviciul contabilitate

  *Administratorul şcolii

   

  14. Nr. 359 H/ 05.12.2014 Procedura de achizitii publiceP.O.14 *Directorul*Comisia de receptie

  *Administratorul

  *Contabil

  15.  269H/

  17.10.2014

  Procedura de consemnare a activităţii de pregătire suplimentarăP.O.15 * Director*Director adjunct

  *Responsabil CEAC

  16. 327H/20.11.2014 Procedura de evaluare de către CEAC a activităţii comisiilor din şcoalăP.O.16 *Coordonatorul CEAC*Responsabilii comisiilor metodice/catedră

   

  17. Nr.368 H/ 17.12.2014 Procedura de efectuare a transferului elevilorP.O.17

   

  *Consiliul de Administraţie al şcolii*Secretariatul unităţii scolare
  18. 272H/17.10.2014 Procedura de asistenţă la ore (observarea predării şi a  învăţării)P.O.18 *Directorul şcolii*Directorul adjunct

  *Responsabilii de comisii metodice / de catedră

  *Responsabilul CEAC

  19. Nr.  37 H/ 25.02.2015 Procedura pentru sancţionarea elevilor în urma savârşirii unor abateri disciplinare P.O.19
  • Director;
  • Director adjunct;
  • Profesorii diriginţi şi învăţătorii
  • Profesorii care fac parte din Consiliul Clasei
  • Consiliul Profesoral;
  • Cadrele didactice de serviciu cu ora şi pe pauze;
  • Secretariatul şcolii
  20. Nr. 30 H / 25.02.2015 Procedura  de decizie la nivelul şcolii

  P.O.20

  *Director*Director adjunct

  *Consiliul Profesoral al şcolii

  *Consiliul de Administraţie al şcolii

  *Secretariat

  *Responsabili de comisii/ catedre

  *Responsabili desemnaţi pentru diferite activităţi de evaluare, raportare;

  *Informatician, contabil, administrator ( după caz)

  21. 328H/20.11.2014 Procedură privind monitorizarea frecvenţei elevilor şi înregistrarea absenţelorP.O.21 *Directorul şcolii*Responsabilul cu monitorizarea frecvenţei

  *Diriginţii şi învăţătorii

  *Secretariatul şcolii

   

  22. Nr. 360 H/ 05.12.2014 Procedura de gestionare  în situaţii de urgenţăspecifice riscului de cutremure

  P.O.22

  *Directorul şcolii*Responsabilul comisiilor P.S.I şi S.S.M

  *Personalul administrativ şi cadrele didactice

   

  23. Nr.361 H/ 05.12.2014 Procedura de gestionare a situaţei de inundaţieP.O.23 *Directorul şcolii*Responsabilul comisiilor P.S.I şi S.S.M

  *Personalul administrativ şi cadrele didactice

   

  24. Nr. 362 H/ 05.12.2014 Procedura de gestionare a situaţiei de incendiuP.O.24

   

  *Directorul scolii;*Responsabilul comisiilor P.S.I. si S.S.M.;

  *Personalul administrativ;

  *Cadrele didactice prezente în şcoală conform orarului.

  25. 334H/20.11.2014 Procedura de monitorizare a notării ritmiceP.O.25 ? Director/ director adjunct ( decizie comisie şi monitorizare)? Consiliul de Administraţie ( decizie comisie)

  ? Responsabil ritmicitatea notării

  ? Membrii Comisiei ritmicitatea notării ( responsabilul comisiei+1 profesor V-VIII şi 2 profesori înv. primar);

  26. Nr.363 H / 05.12.2014 Procedura de revizuire a PDI şi a ofertei educaţionaleP.O.26 ? Directorul unitătii de învăţământ? Directorul adjunct

  ? Consiliul de Administraţie al şcolii

  ? Consilierul educativ al şcolii

  ? CEAC

  ? cadrele didactice care propun CDŞ

  ? Echipa de revizuire a PDI

  27. 274H/17.10.2014 Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală –PĂRINŢIP.O. 27 *Directorul şcolii.*Învăţătorii şi diriginţii pentru :

  *cadrele didactice coordonatoare la nivel gimnazial şi primar

  *CEACE

  28. 275H/17.10.2014 Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală – ELEVIP.O. 28 *Directorul şcolii*Diriginţii

  *Cadrele didactice  de serviciu cu ora sau pe pauze

  *Părinţii de serviciu

  *CEAC

   

  29. Nr.369 H/ 17.12.2014 Procedura de realizare, validare şi aprobare a CDŞP.O. 29

   

  ? directorul unităţii de învăţământ ;? Învăţători

  ? Diriginţi

  ? cadrele didactice care propun CDŞ

  ? Consiliul Profesoral al şcolii

  ? Comisia pentru curricululm

  ? Consiliul de Administraţie al şcolii

  ? responsabilii comisiilor metodice

  30. 329 H/2011.2014

   

  Procedura privind accesul în şcoală- elevi,  cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, părinţi însoţitori

  P.O.30

  *Conducerea şcolii*Cadrele didactice care sunt de serviciu pe şcoală –*Profesorii diriginţi / învăţătorii;

  *Părinţii de serviciu pe şcoală

  *Gardianul şcolii

  *Profesorii care desfăşoară activitatea/ ora de curs  cu elevii în curtea şcolii

   

  31.    330H/20.11.2014 Procedura privind accesul în şcoală– persoane străineP.O.31

   

  *Conducerea şcolii*Cadrele didactice care sunt de serviciu pe şcoală cu ora

  *Elevii de serviciu pe şcoală- clasele V- VIII care au fost desemnaţi de către profesorii diriginţi, în baza unui grafic

  *Diriginţii claselor care participă la serviciul pe şcoală

  *Părinţii de serviciu pe şcoală

  *Gardianul şcolii

   

  32. 265H/17.10.2014 Procedură de comunicare internăP.O.32 *Directorul şcolii*Directorul adjunct

  *Responsabilii de comisii şi de comitete din şcoală

   

  33. 331H/20.11.2014 Procedura de integrare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale ( C.E.S.)

  P.O.33

  *conducerea şcolii*învăţători

  *diriginţi

  *logoped

  *psiholog

   

  34. 332H/20.11.2014 Procedura circuitul documentelorP.O.34 ? director? director adjunct

  ? responsabilii de comisii metodice /catedră

  ? responsabilii de comisii  diverse

   

  35. Nr.364 H/ 05.12. 2014 Procedura de gestionare a fondurilor provenite din activităţile extraşcolareP.O.35

   

  *Directorul unităţii de învăţământ*Serviciul secretariat (pentru înregistrarea contractelor de sponsorizare)

  *Preşedintele Asociaţiei de Părinţi a Şcolii « Grigore Moisil »

  *Casierul Asociaţiei de Părinţi a Şcolii

  *Preşedinţii şi casierii comitetelor de părinţi ale fiecărui colectiv de elevi din şcoală

   

  36. 333H/20.11.2014 Procedura de monitorizare a cazurilor de îmbolnăvire a elevilor din şcoală de către cabinetele medicale şcolareP.O.36 ? Directorul unităţii de învăţământ? Cadrele didactice din şcoală

  ? Cadrele medicale de la cabinetul medical şcolar Părinţii/ reprezentanţii legali ai elevilor

  ? CEAC

  37. Nr.  35 H/ 25.02.2015 Procedura de înregistrare a documentelor şcolare

  P.O.37

  *Director*Director adjunct

  *Secretar

  *Contabil

  *Casier Asociaţia de Părinţi

   

  38. 249H/ 01.10.2014 Procedura de completare a cataloagelorP.O.38 *Director*Învăţătorii/ Diriginţii

  *Profesorii care predau la clasa respectivă

  *Secretariatul şcolii

   

   

   

  39. Nr.  38 H/ 25.02.2015 Procedura pentru încheierea situaţiei şcolare şi validarea acesteia

  P.O. 39

  ? Director , director adjunct? Profesorii care predau la fiecare clasă,

  ? Diriginţii / învăţătorii

  ? Comisia pentru ritmicitatea notării

  ? Consiliul Clasei pentru

  ? Consiliul Profesoral

  ? Secretariatul şcolii

  40. Nr.  101 H / 03.04.2015 Procedura de completare a registrului matricol, a certificatelor de echivalare a examenului de capacitate a foilor matricole, cataloagelor formaţiunilor de studiu, adeverinţelor de studii

  P.O.40

   

  ? Director? Director adjunct

  ? secretariat

  – completarea documentelor- corectitudine şi respectarea termenelor

  -eliberează acte de studii (adevereinţe de studii , diploma, certificate )pe baza înscrisurilor din RM      -răspunde de gestionarea RM;

  ? învăţatori/ diriginţi / cadrele didactice care predau la clase  – completarea cataloagelor, încheierea mediilor semestriale , anuale şi generale

   

  41. Nr.  34 H/ 25.02.2015 Procedură de evaluare a sistematică a satisfacţiei personalului P.O.41 Ø  C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborare,monitorizarea aplicării şi revizuirea periodică a procedurii în urma aplicării instrumentelor de analiză;

  Ø  C.A. aprobă procedura propusă de CEAC;

  Ø  directorii unităţii şcolare şi responsabilul CEAC

  sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri;

   

  42. Nr. 32 H/ 25.02.2015 Procedura de revizuire a Regulamentului Intern- Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, NăvodariP.O. 42 ? Directorul unităţii de învăţământ? Directorul adjunct;

  ? Consiliul Profesoral al şcolii

  ? Consiliul de Administraţie al şcolii

  ? Comisia de revizuire a Regulamentului Intern

  ? Preşedintele Asociaţiei de Părinţi a şcolii

  ? Comitetul Reprezentattiv al Părinţilor pe şcoală

  ? Diriginţii şi învăţătorii

   

  43. 335H/20.11.2014 Procedură privind asigurarea suplinirii în cazul concediului plătitP.O.43 *Directorul şcolii*Cadrele didactice

  *Secretariatul şcolii

  44. Nr.  36 H/ 25.02.2015 Procedură de monitorizare şi combatere a  violenţei în şcoală P.O.44

   

  F Directorii şcoliiF Comisia   de prevenire şi combatere a violenţei

  F Diriginţii/ învăţătorii

  F Consilierul psiho-pedagog;

  F Consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

  F Responsabilul comisiei dirirginţilor;

  F Responsabilul comisiei metodice a claselor pregătitoare -IV;

  F C.E.A.C.

  45. 251H/ 01.10.2014 Procedură privind întocmirea oraruluiP.O.45 ? Directorul școlii? Consiliul Profesoral

  ? Comisia de întocmire a orarului

  46. 336H/20.11.2014 Procedura de completare a datelor în aplicaţia A.R.A.C.I.P.P.O.46 *Director/ director adjunct*Consiliul de Administraţie ( decizie responsabil);

  *Responsabilul CEAC desemnat cu încărcarea datelor

  *Şefii de comisii/ arii curriculare;

  *Serviciul secretariat

  *Contabilul şcolii

  *Informaticianul şcolii

  *Administratorul şcolii

   

  47. 337H/20.11.2014 Procedura responsabil încărcare date aplicaţie BDNEP.O. 47 *Director/ director adjunct*Consiliul de Administraţie

  *Serviciul secretariat

  *Contabilul şcolii

  *Informaticianul şcolii

  *Administratorul şcolii

   

  48. 338H/20.11.2014 Procedura de completare a datelor în EDUSALP.O. 48 *Director/ director adjunct*Consiliul de Administraţie

  *Serviciul secretariat

  *Contabilul şcolii

  *Secretarul şef

   

  49. 339H/20.11.2014 Procedura de completare a datelor în REVISALP.O. 49 *Director/ director adjunct -*Consiliul de Administraţie

  *Serviciul secretariat

  *Contabilul şcolii

  *Informaticianul şcolii

  50. Nr.370 H / 17.12. 2014 Procedura de înscriere a cursanţilor în programul „A doua şansă”P.O.50 *Directorul/ Directorul adjunct al unităţii de învăţământ*Secreta/ secretar şef

  *Un învăţător/ profesor pentru învăţământ primar desemnat de conducerea şcolii

  *Coordonatorul Programului „A doua şansă” de la nivelul unităţiii de învăţământ

  51. Nr. 371 H / 17.12. 2014 Procedura de echivalare a studiilor cursantilor Programul A doua sansăP.O.51 *Directorul unităţii de învăţămînt  / directorul adjunct*Secretar/ secretar șef

  *Consiliul de administrație al școlii

  *membrii comisiei de evaluare desemnați de către conducerea școlii

   

  52. Nr.  33 H/ 25.02.2015 Procedura de anali a culturii organizaţionaleP.O.52 Ø  C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborare, monitorizarea aplicării şi revizuirea periodică a procedurii în urma aplicării instrumentelor de analiză;Ø  C.A. aprobă procedura propusă de CEAC;

  Ø  directorii unităţii şcolare şi responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri;

  53. Nr.  102 H / 03.04.2015 Procedură de evaluare şi înregistrare a rezultatelor evaluării învăţării pentru grupurile vulnerabile/ în situaţie de riscP.O.53 ? Directorul şcolii? Şefii de comisii metodice/ de catedră, responsabilii comisiilor

  ? CEAC.

  ? Cadrele didactice;

  54. Nr.  103 H / 03.04.2015 Procedură de evaluare şi orientare pentru elevii  capabili de performanţăP.O.54 ? Directorul şcolii? Şefii de comisii metodice/ de catedră, responsabilii comisiilor

  ? Cadrele didactice

  ? Învăţătorii/ Diriginţii.

  ? Consilierul şcolar

  55. Nr.372  H/ 17.12. 2014 Procedura de ocupare a posturilor vacanteP.O.55 ? Directorul şcolii? Directorul adjunct

  ? Consiliul de Administraţie al şcolii

  ? Comisia de concurs

  ? Comisia de soluţionare a contestaţiilor

  ? Secretariatul şcolii

  56. Nr.365 H / 05.12. 2014 Procedura de comunicare externăP.O.56 ?  Director/ director adjunct;?  învăţători

  ?  diriginţi

  ?  responsabili de comisii

  ?  cadre didactice titulare şi suplinitoare

  ?  logoped

  ?  psiholog

  ?  informatician

  ?  consilierul de imagine al şcolii

  ?  contabil

  57. Nr.  104 H / 03.04.2015 Procedura de aplicare a programului                                           guvernamental    “Corn si lapte”P.O.57

   

  F Administratorul şcoliiF Diriginţii şi învăţătorii

  F Secretariatul şcolii

   

  58. Nr. 41H/ 25.02.2014 Procedura Simulare Evaluare Naţională 2014-2015P.O.58

   

   

  Evaluare  organizată la nivelul şcolii:? Director;

  ? Director adjunct;

  ? Comisia de evaluare

  Evaluare  organizată la nivelul judeţean, conform procedurii:

  ? Preşedinte şi membri Centrul de comunicare ISJ Constanţa

  ? Preşedinte şi membri Centrul de examen

  ? Preşedintele şi membri comisiei de evaluare

  ? Persoana de contact din şcoală- informaticianul şcolii

  59. Nr.373 H/ 17.12.2014 Procedura de raportareP.O.59

   

  ? Director;? Director adjunct;

  ? Responsabil CEAC

  ? Responsabili comisii

  ? Informatician

  ? Preşedintele şi membri comisiei de evaluare

  60. Nr.367 H / 05.12.2014 Procedura de orientare şcolară şi profesionalăP.O.60 ? Director, director adjunct;? Diriginţii claselor a VIII-a;

  ? Consilierul educativ al şcolii;

  ? Profesorul psiholog al şcolii

  ?  CEAC

  61. Nr.  105 H / 03.04.2015 

   

  Procedura de desfăşurare a examenului de corigenţă        P.O.61                               

   

   

  *Directorul scolii care stabileşte, prin decizie internă, comisiile de examen şi datele de desfăşurare a acestora (date care se regăsesc în graficul stabilit de Minister).* Şefii comisiilor metodice si responsabilii de catedra

  * Profesorii diriginti si învăţătorii

  * Secretariatul şcolii

  62. Nr. 28H / 25.02.2015 Procedura de inventariere a

  obiectelor de inventar

  P.O. 62                       

  Ø  directorØ  administrator financiar

  Ø  administrator patrimoniu

  Ø  comisia de inventar

  Ø  Consiliul de Administraţie

  63. Nr. 26H / 25.02.2015 Procedura de intrare în inventar  a

  obiectelor

  P.O. 63

  Ø  directorØ  administrator financiar

  Ø  administrator patrimoniu

  Ø  comisia de recepţie

  Ø  Consiliul de Administraţie

   

  64. Nr. 27H / 25.02.2015  Procedura de casare a

  obiectelor de inventar

  P.O. 64

  Ø  directorØ  administrator financiar

  Ø  administrator patrimoniu

  Ø  comisia de casare

  Ø  comisia de distrugere

  Ø  Consiliul de Administraţie

   

  65. Nr. 29 H / 25.02.2015 Procedura de selectare a opţiunilor

  educabililor şi

  organizare ofertei de

  activităţi pentru

  săptămâna „Să ştii mai

  multe, să fii mai bun !”

  P.O. 65

   

  Ø  directorul unităţii de învăţământ ;Ø  Învăţători

  Ø  Diriginţi

  Ø  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

  Ø  cadrele didactice care  predau în şcoală, ( titulare sau nu, cu baza de predare în şcoală sau în altă instituţie de învăţământ);

  Ø  Consiliul Profesoral al şcolii;

  Ø  Consiliul de Administraţie al şcolii

  Ø  Responsabilii comisiilor metodice;

  66. Nr.  31 H/ 25.02.2015 Procedura de  înscriere a elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2015- 2016P.O. 66 ? directorul unităţii de învăţământ ;? Consiliul de Administraţie al şcolii;

  ? Secretariatul şcolii

  ? Persoana de contact

  ? Comisia pentru înscriere a preşcolarilor şi copiilor;

   

  67. Nr.  106 H / 03.04.2015 Procedura pentru participarea elevilor la concursurile şcolareP.O. 67

   

  ? Directorul şcolii / Directorul adjunct? Învăţătorii şi cadrele didactice de diferite specialităţi

  ? Şefii de comisii metodice/ de catedră, responsabilii comisiilor

  ? CEAC

   

  68. Nr.  109 H / 03.04.2015 Procedura privind controlul documentelorP.O. 68  

   

   

   

   

   

   

   

   

  69. Nr.  107 H / 03.04.2015 Procedura de promovare a imaginii şcoliiP.O. 69

   

  ? Echipa managerială ;? Consilierului de imagine al şcolii;

  ? Responsabil actualizare şi postare siteul şcolii

  ? Coordonatoriul de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare;

  ? Responsabilul  cu olimpiadele şi concursurile şcolare;

  ? Şefii de comisii metodice din din şcoală;

  ? Responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei;

  ? Responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea disciminării şi promovarea interculturalităţii;

  ? Responsabil CEAC;

  ? Asociaţia de părinţi a şcolii;

   

  70. Nr.  108 H / 03.04.2015 Procedura de acordare a primului ajutorP.O. 70

   

  ? Personalul cabinetului medical al şcolii.? cadrele didactice şi personalul şcolii care observă un elev care are nevoie de servicii medicale de urgenţă;

  ? gardianul şcolii

  ? părinţii care fac de serviciu pe şcoală

  ?  C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire

  71. Nr.  110 H / 03.04.2015 Procedura salariiP.O. 71

   

  ? Director? Contabil

  ? Secretar şef unitatea de învăţământ

  ? Compartiment economic ISJ Constanţa;

  ? Compartiment financiar Primăria Năvodari

  72. Nr.  111 H / 03.04.2015 Procedura MOBILITĂŢI- PRETRANSFERP.O. 72

   

  ? Directorul şcolii? Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar;

  ? Consiliul de Administraţie al şcolii;

  ? Comisia de mobilitate din şcoală;

  ? Serviciul secretariat al şcolii ;

  73. Nr.  112 H / 03.04.2015 Procedura DOSARE GRADAŢIE DE MERITP.O. 73

   

  ? Directorul şcolii? Cadrele didactice/ personalul didactic auxiliar/ personalul didactic de conducere

  ? Consiliul Profesoral

  ? Serviciul secretariat al şcolii

  74. Nr.80/17.05.2013 Procedura pentru cercetarea prealabilă şi sancţionarea  abaterilor  disciplinare săvârşite de  personalul didactic  şi didactic auxiliar din  învăţământul preuniversitar  *Directorul unităţii şcolare*Consiliul de Administraţie al şcolii

   

   

   

  72. Nr.267/ 08.04.2009 Procedura în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară si profesională în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare  *Parintele/ tutorele legal al elevului*Specialişti Centrului Judetean de Resurse pentru Educatie Inluzivă Constanţa

  *Specialişti Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Serviciul de Evaluare Complexă Copii (str. Decebal, nr. 22)

  73. Nr.333/14.11.2013 Procedura de înscriere la examenele pentru acordarea  definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I ? Directorul unităţii de învăţământ pentru afişarea la loc vizibil a paşilor ce trebuie urmaţi pentru înscrierea la examenele de acordare a definitivării în învăţământ sau gradelor didactice II şi I.? Candidaţii din şcoală (învăţători/profesori) pentru întocmirea dosarelor de înscriere.

  ? CEACE din şcoală pentru verificarea dosarelor întocmite.

  ? Conducerea şcolii pentru depunerea dosarelor la Registratura I.S.J. Constanţa.

  ? CEACE din şcoală pentru monitorizarea permanentă a aplicării procedurii şi respectarea termenelor.

  75. Nr.2420A/06.06.2013 Procedura privind evaluarea anuală a personalului de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitarCOD ISJ CTA. PE02 ? CA al ISJ Constanţa? Inspectorul Şcolar General

  ? Inspectorul Şcolar general Adjunct

  ? Directorul/ Directorul adjunct al unităţii de învăţământ

  ? Comisia de evaluare a ISJ Constanţa

  ? Consilierul juridic al ISJ Constanţa

  ? Serviciul Registratură al ISJ Constanţa

  76. Nr.221/ 10.10.2012 Procedura de desfacere a contractului de muncă  *Directorul şcolii*Consiliu de Administraţie al şcolii
  77. Nr.  146 H / 30.04.2015 Procedura EURO 200P.O. 74

   

  *Compartimntul secretariat;*Director

  *Consiliul de Administraţie

  *Comisia constituită, la nivelul Şcolii Gimnaziale ”Grigore Moisil”,  Năvodari

  78. Nr.  141 H / 30.04.2015 Procedura de arhivareP.O. 75

   

  *Şefii de compartiment/ comisie*Persoana desemnată cu gestionarea arhivei şcolii, prin decizie aprobată de director şi Cosiliul de Administraţie:

  *Comisia de selecţionare:

  *Directorul

  79. Nr.  142 H / 30.04.2015 Procedura privind planificarea şi evidenţa concediilor de odihnăP.O. 76

   

  F Întregul personal al şcoliiF Compartimentul secretariat al şcolii

  F Consiliul de Administraţie al şcolii

  Director adjunct

  80 Nr.  143 H / 30.04.2015 Procedura privind completarea condicii de prezenţăP.O. 77
  • -serviciul secretariat
  • cadrele didactice
  • -personalul didactic auxiliar
  • -personalul nedidactic;
  • director şi director adjunct
  • -Comisia de verificare a condicii 
  81. Nr.  144 H / 30.04.2015 Procedura de evidenţă a dosarelor personaleP.O. 78 F Compartimentul secretariat-F Angajaţii din unitate

  F Director

  82. Nr.  145 H / 30.04.2015 Procedura privind întocmirea şi actualizarea fişei postuluiP.O. 79 *Director :*Sef birou secretariat

  *Consiliul de Administraţie

  *Consiliul Profesoral;

   

  83. Nr.  147 H / 30.04.2015 Procedura BIBLIOTECĂP.O.80 *Bibliotecarul şcolii*Persoanele înregistrate ca cititori

   

  84. Nr.  148 H / 30.04.2015 Procedura de acordare a burselor socialeP.O.81 Compartimentul secretariat-F  Director

  F Consiliul de Administraţie

  F Comisia de acordare a bureslor sociale

  85. Nr.  157 H / 06.05.2015 Procedură  operaționalăde monitorizare a activităţilor, proiectelor şi a programelor extraşcolare

  P.O. 82.

  F  directorul unităţii de învăţământ ;F  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

  F  cadrele didactice care  predau în şcoală, ( titulare sau nu, cu baza de predare în şcoală sau în altă instituţie de învăţământ);

  F  Consiliul Profesoral al şcolii;

  F  Consiliul de Administraţie al şcolii

  F  Responsabilii de proiecte

  F  Comisia de proiect de la nivelul diferitelor proiecte;

  F  Compartimentul secretariat;

  F  Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa;

   

  86. Nr.  158 H / 06.05.2015 Procedura de monitorizare şi  actualizare situaţie perfecţionareP.O. 83 F  Responsabilul cu perfecţionarea;F  Cadrele didactice care  predau în şcoală,
  87. Nr.  159 H / 06.05.2015 Procedura operaţională de trecere la altă treaptă de salarizareP.O. 84 F
  88. Nr.  160 H / 06.05.2015 Procedura de predare- primire manuale şcolareP.O. 85 F  Directorul şcoliiF  Administratorul de patrimoniu al şcolii;

  F  Secretar – informatician

  F  Diriginţi;

  F  Învăţători;

  89. 161 H06.05.2015

   

  Procedura operaţională eliberare adeverinţeP.O. 86 F
  90. 162 H06.05.2015 Procedura pentru desfăşurarea activităţilor de marcare a evenimentelor istorice, culturale, religioaseP.O.87 F
  91. Nr.  164 H/ 06.05.2015  Procedura de completare a carnetelor PSI şi SSMP.O.88 F  Întregul personal angajat al Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil”- Năvodari