PLANUL OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2027

PDI 2023-2027 pdf

PLANUL OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 Ținta 1.Creșterea calității serviciilor educațnale în vederea formării unui mediu educational propice dezvoltării abilităților de viață, a împlinirii și a dezvoltării personale, a rezilienței, a integrării sociale și profesionale pentru toți elevii, prin formarea continuă a 100% din personalul didactic.

Opțiunea curriculară:

Asigurarea cadrului instituțional pentru calitate în educație. Adaptarea curriculum-ului naţional şi al C.D.Ş la cerinţele învăţării activ participative centrate pe elev în concordanţă cu cerinţele de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor

Opțiunea-resurse materiale și informaționale

Realizarea unei proiectări bugetare adecvate cerinţelor prioritare de dotare. Atragerea de sponsorizări pe proiecte concrete de dotare pentru dezvoltarea bazei materiale.

Opțiunea-resurse umane

Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării optime a tehnologiei informatice în activitatea didactică . Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării eficiente a resurselor oferite de softurile educaţionale şi de site-urile specializate în activităţi didactice.

Opțiunea-relații cu comunitatea

Cooptarea Asociaţiei de părinţi în activitatea de proiectare şi realizare a activităţilor de dotare materială

 

Acțiuni Resurse Termen Responsabil Rezultate așteptate Indicatori
Opțiunea curriculară:
Întocmirea la nivelul școlii a unei planificări a activităților extracurriculare și extrașcolare, inclusiv cu Consiliul consultativ al elevilor și comitetul de părinț cadrele didactice responsabile Septembrie 2022 Managerul,Comisia pentru Curriculum, Consilierul școlii Avizare/ aprobare în C.P. și C.A Feedback de la părinți, elevi, cadre didactice 100% dintre părinți, elevi și cadre didactice participă la activități derulate de-a lungul anului școlar 2021-2022
Creşterea calităţii actului educaţional la nivelul unităţii noastre şcolare;

-Creşterea prestigiului şcolii la nivelul comunităţii locale şi judeţene

cadre didactice permanent director

CEAC

Premiile Obţinerea de premii la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene pe discipline, promovate de către inspectoratul şcolar judeţean constanţa: cel puţin 1 premiu/ clasă/ disciplină la nivel judeţean
Întocmirea la nivelul școlii a unei planificări a pregătirii suplimentare a elevilor ce înregistrează eșec școlar, precum și a elevilor claselor a VIII_a, în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională

 

cadrele didactice

responsabile

 

Pe tot

parcursul

anului școlar

 

Managerul,Comisia

pentru Curriculum,

Consilierul școlii,

profesorii de Limba

Română și de

Matematică

 

Avizare/ aprobare în C.P. și

C.A

 

Feedback de la părinți, elevi,

cadre didactice

100% dintre părinți, elevi și cadre didactice participă la

activități derulate de-a lungul anului școlar 2022-2023

Realizarea curriculumului adaptat pentru copiii cu CES și a planurilor individualizate împreună cu profesorul de sprijin Cadre didactice la inceputul anului școlar responsabili comisii Rapoarte

Planificări

Număr copiii cu CES din școală

Număr planificări adaptate

Opțiunea-resurse materiale și informaționale
Mediatizarea și diseminarea exemplelor de bună practică și a performanței înalte Cadre didactice pe tot parcursul anului școlar Responsabil imagine Anunțuri la stația radio,

Scrisori de mulțumire

Postări pe site școlii

Realizarea unei mediatizări mai ample a performanțelor( stația radio, site școlii, scrisori de mulțumire)
Opțiunea-resurse umane

 

1.Participarea cadrelor didactice la

cursuri de formare în vederea aplicării unor strategii didactice diverse, menite să crească motivația elevilor pentru a veni la școală și a învăța

 

fonduri pentru plata cursurilor,

consumabile, suport de curs, formator,

cadrele didactice

implicate în formare

 

mai  2023 CA

Comisia de formare

profesională

 

Diseminarea cursurilor

Coaching realizat de către

formatori

Follow-up cu formatorii

 

Atestatele și adeverințele de

formare a cadrelor didactice

80% dintre cadrele didactice au

competențe îmbunătățite în

vederea aplicării unor strategii

didactice diverse, menite să

crească motivația elevilor pentru

a veni la școală și a învăța

3. Realizarea de sesiuni de formare în interiorul școlii (schimb de bune

practici)

 

Consumabine, cadre didactice din școală

 

mai 2023 Managerul școlii,

Comisia de formare

profesională

Comisia pentru

Curriculum

 

Aplicarea de chestionare de feedback, PV, dosar cu

materialele prezentate de

către profesori

 

100% dintre cadrele didactice din școală participă la masa

rotundă și 60% folosesc strategii noi pentru creșterea motivației

elevilor și a gradului de

Opțiunea-relații cu comunitatea
Derularea unor programe educaţionale de promovare a valorilor interculturale la nivel judeţean, în scopul diminuării fenomenului de discriminare/segregare. Director

 

Director adj

 

Profesori

 

Învățători

 

permanent CA, CEAC CP Rapoarte

Procese verbale de la activități

Număr de programe derulate
Creşterea calităţii actului educaţional la nivelul unităţii noastre şcolare;

-Creşterea prestigiului şcolii la nivelul comunităţii locale şi judeţene

Director,

 

Director adj

 

Responsabili comisii metodice

 

Profesori/ învățători

Liste cu participanții

rezultate

Creșterea numărului de elevi participanți la concursuri șoi olimpiade

 

 Ținta 2: Reducerea fenomenului absenteismului și a riscului de abandon școlar, creșterea gradului de promovabilitate a elevilor școlii cu cel puțin 30% la nivelul gimnazial și 40% la nivelul primar, prin adaptarea și individualizarea procesului instructiv-educativ la nevoile elevilor.

Opțiunea curriculară:

Optimizarea managementului la nivelul fiecarei clase de elevi în vederea integrării tuturor elevilor

Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile individuale ale elevilor

Realizarea unor programe de învăţare diferenţiată pentru a preîntâmpina fenomenul eşecului şcolar

Opțiunea-resurse materiale și informaționale

Achiziţionarea de mijloace didactice şi echipamente adecvate situaţiilor de învăţare centrate pe elev.

Opțiunea-resurse umane

Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat

Opțiunea-relații cu comunitatea

Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii eşeului şcolar

 

 

Acțiuni Resurse Termen Responsabil Rezultate așteptate Indicatori
Opțiunea curriculară:
Realizarea de acțiuni de informare și prevenire a abandonului școlar și a

absenteismului, în cadrul ședințelor cu părinții

 

cadre didactice,

elevi, părinți

 

Pe tot

parcursul

anului școlar

 

Comisia pentru

curriculum

 

Feedback de la elevi și părinți, fișe și chestionare

completate

 

100% dintre cadrele didactice –

învățători și diriginți – desfășoară

ședințe lunare cu părinții

Monitorizarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a absenţelor elevilor şi analizarea cauzelor împreună cu familiile acestora. cadre diactce

responsabil cu monitorizarea absențelor

Pe tot

parcursul

anului școlar

 

Comisia pentru

curriculum

 

Scăderea nr. De absențe Registrul de absențe
Derularea în continuare a programelor ”A doua șansă”( înv. Primar și secundar inferior) și ”Școală după școală” cadrele didactice

responsabile

 

Pe tot

parcursul

anului școlar

 

Coordonatori proiecte Raporte Numă elevi înscriși
Opțiunea- resurse materiale și informațional
Facilitarea desfășurării pentru cadrele didactice, a unor programe de formare privind  incluziunii școlară a elevilor aprilie 2023 responsabil perfecționare Adeverințe Număr solicitări înscrieri
Opțiunea- resurse umane
Iniţierea de programe specifice, având ca obiective diminuarea absenteismului, reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie. cadre didactice permanent CPPE
Implicarea consiliilor reprezentative ale părinţilor în realizarea unor proiecte  privind prevenirea şi combaterea violenţei în unităţile şcolare și ordinea și securitatea elevilor diriginti /învățători permanent CRP număr proiecte realizate procese verbale

rapoarte

fișă activități

Opțiunea-relații cu comunitatea
Realizarea acordurilor de parteneriat între Școală şi autorităţi publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii absenteismului director permanent directori acorduri încheiate

număr de activități realizate în parteneriate

fișe de activitate

creșterea

 

 

Ținta 3: Reducerea cu 50%, în anul școlar următor, a numărului cazurilor raportate de bullying și violență școlară în mediul fizic și online, între elevi, în vederea creării unui mediu sigur, lipsit de violență, hărțuire, dezinformare și toate formele de discriminare.

Opțiunea curriculară:

elaborarea unei strategi care să corespundă nevoilor concrete de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar.

Opțiunea-resurse materiale și informaționale

Realizarea unui set de materiale de prezentare a școlii, care să poată fi utilizate în proiectele/activitățile extracurriculare de către profesorii școlii și de către elevii implicaț

Opțiunea-resurse umane

Însușirea şi utilizarea de către cadrele didatice a tehnicilor de gestionare a comportamentelor elevilor;

Dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării

Participarea/implicarea elevilor în proiecte care vizează reducerea violenţei şcolare

Opțiunea-relații cu comunitatea

Atragererea/implicarea tuturor actorilor importanți de la nivelul școlii și comunității în activitățile anti-violență

Acțiuni Resurse Termen Responsabil Rezultate așteptate Indicatori
Opțiunea curriculară:
Întocmirea la nivelul școlii a unei

politici de protecție a elevului în fața fenomenelor de bullying și violență școlară

 

cadrele didactice

responsabile

 

Septembrie Managerul,Comisia

pentru Curriculum,

Consilierul școlii

 

Avizare/ aprobare în C.P. și

C.A

Feedback de la părinți, elevi,

cadre didactice

100% dintre părinți, elevi și

cadre didactice iau la cunoștință și își asumă politica de protecție

a elevului

2. Monitorizarea și documentarea

fenomenelor de bullying și violență

școlară

 

 

 

Elevi, cadre

didactice, fonduri

pentru sistemul de

supraveghere video

 

Pe tot

parcursul

anului școlar

 

violență

Consilierul școlii

Profesorii diriginți Comisia pentru

 

Sistem de evidență și notare

a cazurilor de bullying și

violență școlară,

procese verbale, dosar serviciu pe școală

 

100% dintre cazurile de bullying

și violență școlară

 

3. Realizarea de acțiuni de informare și prevenire (activități ce facilitează comunicarea asertivă, strategii de autocontrol, mecanisme de stăpânire a agresivității, etc.) a fenomenelor de bullying și violență școlară

 

fonduri pentru

desfășurarea

activităților,

consumabile, cadre

didactice, elevi,

părinți

 

Pe tot

parcursul

anului școlar

Consilierul școlii,

Comisia pentru

prevenirea

violenței,

Învățători, Profesori

diriginți

 

Feedback de la elevi și

părinți, fișe și chestionare

completate80% dintre elevi și părinți participă la activități

 

Fenomenele de bullying și

violență școlară se reduc cu cel puțin 20% în urma activităților

Opțiunea- resurse materiale și informațional
2.Realizarea unui ghid de

prevenție, ce va include atât

materiale create de cadrele

didactice, cât și de elevii școlii,

intitulat Nu vreau s-aud de

tine, bullying!

 

Financiare- fonduri

pentru imprimarea

ghidului,consumabile,

cadre didactice, elevi

 

Aprilie

2023

 

Învățătorii

Profesorii diriginți

Profesorul de desen/

tehnologie

Comisia pentru

violență,Consilier

 

50 de ghiduri imprimate 80% dintre cadrele didactice și 60% dintre

elevii școlii participă cu articole/ desene/

proiecte pentru realizarea ghidului

3. Implicarea directă a elevilor

în activități cu tematică

specifică (redactarea de articole

în revistă, publicarea de

materiale pe Facebook-ul școlii,

proiecte)

 

Fonduri pentru

publicarea

revistei școlare

NOI, cadre

didactice, elevi, consumabile cadrele didactice din

școală

 

lunar Responsabilul cu

publicarea Revistei

NOI, responsabilul cu

promovarea imaginii

școlii, consilierul școlar,

 

100 de reviste imprimate

semestrial, Fotografii, afișe,

pliante, filmulețe, etc

50% dintre elevi se implică în proiecte și

activități

Fenomenele de bullying și violență școlară

se reduc cu cel puțin 30% în urma acestor

activități

 

Opțiunea- resurse umane
1.Participarea cadrelor didactice la un curs de formare cu un specialist în domeniu

 

 

fonduri pentru plata

specialistului,

consumabile, suport

de curs, formator,

cadrele didactice

implicate în formare

 

Martie-aprilie

2023

CA

Comisia de formare

profesională

 

Aplicarea de chestionare la

finalul cursului

Coaching realizat de către

formator

 

Atestatele de formare a

cadrelor didactice

100% dintre cadrele didactice au

competențe îmbunătățite în

vederea prevenției și gestionării

fenomenelor și 80% folosesc

competențele dobândite pentru

gestionarea fenomenelor de

bullying și violență școlară

2. Realizarea unei mese rotunde cu participanți din diverse instituții în care să se realizeze schimburi de bune practici privind gestionarea fenomenelor de bullying și violență școlară

 

consumabile, invitați

CJRAE, cadrele

didactice din școală,

cadre didactice din

alte instituții

 

Ianuarie -februarie 2023 Comisia de formare

profesională

Comisia pentru

Curriculum

CEAC

 

Aplicarea de chestionare de

feedback

 

Referatele profesorilor

100% dintre cadrele didactice

din școală participă la masa

rotundă și 60% folosesc strategii

noi pentru prevenția și

gestionarea fenomenelor de

bullying

Opțiunea-relații cu comunitatea
1.Realizarea de parteneriate cu

instituții ale statului

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice,

angajați ai

instituțiilor

statului cu care se

semnează

parteneriate

 

lunar Consilier activități

extrașcolare

 

Semnarea a cel puțin trei

parteneriate cu instituții ale

statului (Poliția Română,

Sindicatul Dicasterial, etc.) și

desfășurarea a cel puțin 1

activitate lunară pe tema

bullyingului și violenței școlare

 

Procese verbale, minute

100% dintre cadrele didactice realizează 1

activitate semestrială pe tema bullyingului

și a violenței școlare

85% dintre elevi participă la activități

Fenomenele de violență și bullying se reduc cu cel puțin 40% în urma acestor

parteneriate

2. Implicarea comitetului de

părinți în vederea realizării de

activități cu tematică specifică

 

 

Părinți, cadre

didactice,

consumabile

pentru

desfășurarea

activ.

lunar Managerul

Responsabilul Comisiei

comitetului de părinți

pe școală

Consilierul școlar

 

Chestionare de feedback,

procese verbale, fotografii

 

80% din membrii comitetului de părinți pe

școală proiectează și desfășoară activități

de prevenție a fenomenului de bullying și violență școlară

80% dintre elevi participă la activități

Fenomenele se reduc cu cel puțin 30% în

urma acestor activități

 

Ținta 4: Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, realizarea tranziției digitale și verzi (din perspectiva mediului) prin implicarea școlii în programe şi proiecte educative / de cooperare internaţională.

Opțiunea curriculară:

Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor pentru a trăi mai durabil, a îmbrățișa un stil de viață mai sănătos și pentru a contribui – atât individual, cât și colectiv – la tranziția verde, prin implementarea proiectelor cu caracter ecologic.

Implementarea proiectelor de parteneriat strategic Erasmus +

Opțiunea-resurse materiale și informaționale

Realizarea unui set de materiale de prezentare a școlii, care să poată fi utilizate în proiectele/activitățile extracurriculare de către profesorii școlii și de către elevii implicați

Dezvoltarea competențelor digitale relevante pentru piața muncii prin crearea de instrumente digitale, platforme electronice, tutoriale  și softuri educaționale

Opțiunea-resurse umane

Participarea la programe de formare a cadrelor didactice în vederea scxrierii unor proiecte

Opțiunea-relații cu comunitatea

Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către cadrele didactice în desfăşurarea activităţilor instructiv-educative școlare si extrașcolare  Implementarea de proiecte cu finanțare europeană, în parteneriat cu alte entități locale, regionale,internaționale

 

Acțiuni Resurse Termen Responsabil Rezultate așteptate Indicatori
Opțiunea curriculară: Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor pentru a trăi mai durabil, a îmbrățișa un stil de viață mai sănătos și pentru a contribui – atât individual, cât și colectiv – la tranziția verde, prin implementarea proiectelor cu caracter ecologic
Proiectarea activităţii educative formale şi nonformale, în concordanţă cu calendarul ISJ şi cu principiile educaţiei pentru o dezvoltare durabilă Cadre didactice

Elevi

Parinti

Parteneri

An școlar 2022-2023 Director adjunct

CPPE

 

Rapoarte

Fișă de activitate

Număr de proiecte educative
Diversificarea activităţilor

extracurriculare, în concordanţă cu interesele şi aptitudinile elevilor, în cadrul unor parteneriate educaţionale, cu toţi factorii care pot influenţa, în mod pozitiv, educaţia tinerei generaţii.

Cadre didactice

Elevi

Parinti

Parteneri

An școlar 2022-2023 responsabil CPPE Rapoarte

Procese-verbale

Numărul de activități

Numarul elevilor participanți la activități

Monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor Eco Școala, Reciclăm Creativ, Ziua G Cadre didactice

Elevi

Parinti

Parteneri

An școlar 2022-2023 Coordonator proiecte Instrumente de monitorizare Încluderea în graficul de monitorizare și proiectele
Informarea cadrelor didactice cu

privire la dezvoltarea dimensiunii

europene a școlii.

 

 

Elevi, cadre

didactice, fonduri

pentru sistemul de

supraveghere video

Pe tot

parcursul

anului școlar

 

Responsabilul pentru

proiecte europene

Consilierul școlii

Profesorii diriginți

 

Procese verbale, fotografii 100% dintre cadrele didactice

participă sau inițiază activități

ce privesc dimensiunea

europeană a școlii

Depunerea unui proiect cu

finanțare externă

 

Cadre didactice,

elevi

 

Iunie 2023 Managerul,

Responsabilul cu

proiectele europene

 

Formular de candidatură Un proiect depus și aprobat

urmează să se desfășoare în

școală

Opțiunea- resurse materiale și informaționale

 

Bugetarea în bugetul anual pentru cursuri de formare fonduri pentru plata cursurilor,

cadre didactice

Director

Contabil

Comisia de perfecționare Formulare de aplicație Nr. Cadre didactice formate
Opțiunea- resurse umane
1.Participarea cadrelor didactice la un curs de formare cu un specialist în domeniu, diseminarea acestuia

 

 

specialistului,

consumabile, suport de curs, formator,

cadrele didactice

implicate în formare

Februarie

2023

 

CA

Comisia de formare

profesională

 

Aplicarea de chestionare la

finalul cursului formator

Atestatele de formare a

cadrelor didactice

 

50% dintre cadrele didactice au competențe îmbunătățite în vederea depunerii de proiecte cu finanțare europeană
Opțiunea-relații cu comunitatea
Încheierea de parteneriate de colaborare cu parteneri permanent coordonatori de proiecte Nr. Contracte de parteneriat Creșterea nr de activități în proiecte

 

 

 

3.2.MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale, stabilită  prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate (foarte) bune care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi factori.

Referitor la asigurarea calităţii, procesul„instructiv– educativ, se va realiza prin diseminarea informaţiilor către toţi participanţii la acest proces.

  • Calitatea:

Atingerea ţintelor propuse – valoare creată şi valoare adăugată

  • Performanţă:

Numărul activităţilor propuse în planul operaţional– numărul activităţilor realizate – exprimare statistică, procentuală

 

DIAGRAMA MONITORIZARE – EVALUARE

                        PROIECT                                                 COMISIE

 

 

 

                                                         CALIFICATIV

 

 

 

COMISIA DE

EVALUARE/                                                                                                     DIRECTORI                                                                                                                        

ASIGURAREA                                                                                                   

CALITĂŢII

                                                           RESPONSABIL

      

             

MEMBRII