preloadergmoisil „EXCELENT”

captura-ecran-5

 

aracip-reziltate-ale-evaluarii-periodice

 

preloadergmoisilNr. 264 H / 24.09.2015

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

EDUCAŢIEI –  COMPONENŢĂ AN ŞCOLAR 2015/ 2016

Nr.

Crt.

          Membrii

          comisiei

Vechime/grad didactic       Funcţia în şcoală / comunitate
1 Mangri Ligia Elena

-conducerea operativă a comisiei-

20 ani vechime, gradul I   directorul scolii.

profesor educaţie fizică şi sport

2 Heroiu Iulia

–          şef comisie-

28 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral

profesor învăţământul primar

3 Şerban Adriana

–          membru-

25 ani vechime, gradul I reprezentant al corpului profesoral din partea sindicatului

profesor  matematică

4 Stoica Ionica

–          membru-

14 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral

profesor  matematică

 

5  Şandru Elena

        -membru-

17 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral,

profesor învăţământul primar

6 Muscoi Georgeta

–          membru-

28 ani vechime, gradul I  reprezentant al corpului profesoral

profesor învăţământul primar

7 Curban –Gazi

Ummetan

  –  membru-

36 ani vechime, gradul I   reprezentant al corpului profesoral din partea minorităţilor,

profesor învăţământul primar

8 Moruzi

Vasile

      – membru-

  reprezentantul Consiliului Local Navodari.
9 Bujor Liviu

–          membru-

  reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor.

Director,

Prof. Mangri Elena- Ligia

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

EDUCAŢIEI

COMPONENŢĂ AN ŞCOLAR 2014/ 2015

 

Nr.crt.           Membrii          comisiei Vechime/grad didactic                   Funcţia în şcoală / comunitate
1. Mangri Ligia Elena-conducerea operativă a comisiei- 19 ani vechime, gradul I ü  directorul scolii.ü  profesor educaţie fizică şi sport
2. Heroiu Iulia–          şef comisie- 27 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoralü  profesor învăţământul primar
3. Zanfir Camelia–          membru- 30 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoral din partea sindicatuluiü   profesor  chimie
4. Teleanu  Elisabeta–          membru- 10 ani vechime, gradul II ü  reprezentant al corpului profesoralprofesor  matematică 
5.  Şandru Elena        -membru- 16 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoral,ü  profesor învăţământul primar
6. Muscoi Georgeta–          membru- 27 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoralü  profesor învăţământul primar
7. Curban –GaziUmmetan  –  membru- 35 ani vechime, gradul I ü  reprezentant al corpului profesoral din partea minorităţilor,ü  profesor învăţământul primar
8. MoruziVasile      – membru- ü  reprezentantul Consiliului Local Navodari.
9. Bujor Liviu–          membru- ü  reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor.

 

 

                                                         LISTA PROCEDURILOR APLICATE

                              ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, NĂVODARI

An şcolar 2014/ 2015

 

Nr.crt. Nr. înregis-trare  Denumirea procedurii  Responsabil

aplicare

1. 245H/ 01.10.2014 Procedura pentru acordarea calificativului didactic cadrelor didactice din şcoalăP.O.01

 

*Consiliul de administratie al scolii*Sefii comisiilor metodice/catedra

*Liderul de sindicat

2. 246H/ 01.10.2014 Procedura de constituire a Consiliului de AdministraţieP.O.02 *Directorul şcolii
3.        247H/ 01.10.2014 Procedură privind învoirea personalului didactic de la activităţile didacticeP.O.03

 

*Directorul şcolii*Cadre didactice titulare şi suplinitoare
4.        250H/ 01.10.2014   Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală cadre didactice –Serviciul pe şcoală în timpul pauzelor, la intrarea şi la iesirea schimburilor de elevi

P.O.04

 

*Directorul unitatii de invatamant*Cadrele didactice din scoala

*Membrii CEAC

5.        245H/ 01.10.2014  Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală cadre didactice- serviciul pe şcoală cu oraP.O.5 *Directorul unităţii de învăţământ*Cadrele didactice din scoala

 

6. 248H/ 01.10.2014 Procedura de monitorizare şi asigurare  a securităţii elevilor în şcoalăP.O.06

 

*Directorul unităţii de învăţămînt*Şeful de comisie CSSM

* Şeful Comisiei de combatere a violenţei în şcoală;

*Administratorul unităţii şcolare

*Toate cadrele didactice

*Personalul medical de la cabinetul şcolii

7. 270H/17.10.2014 Procedura de constituire a CEACP.O.07 *Directorul*Membrii CEAC

 

8. 324H/20.11.2014 Procedura de comunicare CEAC cu

restul comisiilor

P.O.08

*Directorul şcolii*Coordonatorul CEAC

*Responsabilii comisiilor metodice/catedra

 

9. 325H/20.11.2014 Procedura de comunicare către părinţi ( tutori legali) a rezultatelor la învăţătură şi purtareP.O. 09 *        *învăţători*        *diriginţi

*        *logoped

*        *psiholog

*        *conducerea şcolii

 

10. 273H/17.10.2014 Procedura internă de asigurare a calităţii educaţieiP.O.10

 

*Directorul şcolii*Consiliul de Administratie

*Coordonatorul CEAC

11.  267H/

17.10.2014

Procedură de comunicare a informaţiilor transmise de ISJ Constanţa către unităţile de învăţământP.O.11 *Informaticianul unităţii de învăţământ

 

12. Nr.  39 H/ 25.02.2015 Procedura de combatere a  insuccesului scolarP.O.12 *Directorul şcolii/ Directorul adjunct*Responsabilul CEAC

*Sefii de comisii metodice/ de catedră

*Învăţătorii

*Diriginţii

*Profesorul psiholog.

*Coordonatorii Programului „A doua şansă”

 

13. 326H/20.11.2014 Procedura de autoevaluare privitoare la baza materialăP.O.13 *Echipa managerială* CEAC

*Serviciul contabilitate

*Administratorul şcolii

 

14. Nr. 359 H/ 05.12.2014 Procedura de achizitii publiceP.O.14 *Directorul*Comisia de receptie

*Administratorul

*Contabil

15.  269H/

17.10.2014

Procedura de consemnare a activităţii de pregătire suplimentarăP.O.15 * Director*Director adjunct

*Responsabil CEAC

16. 327H/20.11.2014 Procedura de evaluare de către CEAC a activităţii comisiilor din şcoalăP.O.16 *Coordonatorul CEAC*Responsabilii comisiilor metodice/catedră

 

17. Nr.368 H/ 17.12.2014 Procedura de efectuare a transferului elevilorP.O.17

 

*Consiliul de Administraţie al şcolii*Secretariatul unităţii scolare
18. 272H/17.10.2014 Procedura de asistenţă la ore (observarea predării şi a  învăţării)P.O.18 *Directorul şcolii*Directorul adjunct

*Responsabilii de comisii metodice / de catedră

*Responsabilul CEAC

19. Nr.  37 H/ 25.02.2015 Procedura pentru sancţionarea elevilor în urma savârşirii unor abateri disciplinare P.O.19
 • Director;
 • Director adjunct;
 • Profesorii diriginţi şi învăţătorii
 • Profesorii care fac parte din Consiliul Clasei
 • Consiliul Profesoral;
 • Cadrele didactice de serviciu cu ora şi pe pauze;
 • Secretariatul şcolii
20. Nr. 30 H / 25.02.2015 Procedura  de decizie la nivelul şcolii

P.O.20

*Director*Director adjunct

*Consiliul Profesoral al şcolii

*Consiliul de Administraţie al şcolii

*Secretariat

*Responsabili de comisii/ catedre

*Responsabili desemnaţi pentru diferite activităţi de evaluare, raportare;

*Informatician, contabil, administrator ( după caz)

21. 328H/20.11.2014 Procedură privind monitorizarea frecvenţei elevilor şi înregistrarea absenţelorP.O.21 *Directorul şcolii*Responsabilul cu monitorizarea frecvenţei

*Diriginţii şi învăţătorii

*Secretariatul şcolii

 

22. Nr. 360 H/ 05.12.2014 Procedura de gestionare  în situaţii de urgenţăspecifice riscului de cutremure

P.O.22

*Directorul şcolii*Responsabilul comisiilor P.S.I şi S.S.M

*Personalul administrativ şi cadrele didactice

 

23. Nr.361 H/ 05.12.2014 Procedura de gestionare a situaţei de inundaţieP.O.23 *Directorul şcolii*Responsabilul comisiilor P.S.I şi S.S.M

*Personalul administrativ şi cadrele didactice

 

24. Nr. 362 H/ 05.12.2014 Procedura de gestionare a situaţiei de incendiuP.O.24

 

*Directorul scolii;*Responsabilul comisiilor P.S.I. si S.S.M.;

*Personalul administrativ;

*Cadrele didactice prezente în şcoală conform orarului.

25. 334H/20.11.2014 Procedura de monitorizare a notării ritmiceP.O.25 ? Director/ director adjunct ( decizie comisie şi monitorizare)? Consiliul de Administraţie ( decizie comisie)

? Responsabil ritmicitatea notării

? Membrii Comisiei ritmicitatea notării ( responsabilul comisiei+1 profesor V-VIII şi 2 profesori înv. primar);

26. Nr.363 H / 05.12.2014 Procedura de revizuire a PDI şi a ofertei educaţionaleP.O.26 ? Directorul unitătii de învăţământ? Directorul adjunct

? Consiliul de Administraţie al şcolii

? Consilierul educativ al şcolii

? CEAC

? cadrele didactice care propun CDŞ

? Echipa de revizuire a PDI

27. 274H/17.10.2014 Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală –PĂRINŢIP.O. 27 *Directorul şcolii.*Învăţătorii şi diriginţii pentru :

*cadrele didactice coordonatoare la nivel gimnazial şi primar

*CEACE

28. 275H/17.10.2014 Procedura de efectuare a serviciului pe şcoală – ELEVIP.O. 28 *Directorul şcolii*Diriginţii

*Cadrele didactice  de serviciu cu ora sau pe pauze

*Părinţii de serviciu

*CEAC

 

29. Nr.369 H/ 17.12.2014 Procedura de realizare, validare şi aprobare a CDŞP.O. 29

 

? directorul unităţii de învăţământ ;? Învăţători

? Diriginţi

? cadrele didactice care propun CDŞ

? Consiliul Profesoral al şcolii

? Comisia pentru curricululm

? Consiliul de Administraţie al şcolii

? responsabilii comisiilor metodice

30. 329 H/2011.2014

 

Procedura privind accesul în şcoală- elevi,  cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, părinţi însoţitori

P.O.30

*Conducerea şcolii*Cadrele didactice care sunt de serviciu pe şcoală –*Profesorii diriginţi / învăţătorii;

*Părinţii de serviciu pe şcoală

*Gardianul şcolii

*Profesorii care desfăşoară activitatea/ ora de curs  cu elevii în curtea şcolii

 

31.    330H/20.11.2014 Procedura privind accesul în şcoală– persoane străineP.O.31

 

*Conducerea şcolii*Cadrele didactice care sunt de serviciu pe şcoală cu ora

*Elevii de serviciu pe şcoală- clasele V- VIII care au fost desemnaţi de către profesorii diriginţi, în baza unui grafic

*Diriginţii claselor care participă la serviciul pe şcoală

*Părinţii de serviciu pe şcoală

*Gardianul şcolii

 

32. 265H/17.10.2014 Procedură de comunicare internăP.O.32 *Directorul şcolii*Directorul adjunct

*Responsabilii de comisii şi de comitete din şcoală

 

33. 331H/20.11.2014 Procedura de integrare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale ( C.E.S.)

P.O.33

*conducerea şcolii*învăţători

*diriginţi

*logoped

*psiholog

 

34. 332H/20.11.2014 Procedura circuitul documentelorP.O.34 ? director? director adjunct

? responsabilii de comisii metodice /catedră

? responsabilii de comisii  diverse

 

35. Nr.364 H/ 05.12. 2014 Procedura de gestionare a fondurilor provenite din activităţile extraşcolareP.O.35

 

*Directorul unităţii de învăţământ*Serviciul secretariat (pentru înregistrarea contractelor de sponsorizare)

*Preşedintele Asociaţiei de Părinţi a Şcolii « Grigore Moisil »

*Casierul Asociaţiei de Părinţi a Şcolii

*Preşedinţii şi casierii comitetelor de părinţi ale fiecărui colectiv de elevi din şcoală

 

36. 333H/20.11.2014 Procedura de monitorizare a cazurilor de îmbolnăvire a elevilor din şcoală de către cabinetele medicale şcolareP.O.36 ? Directorul unităţii de învăţământ? Cadrele didactice din şcoală

? Cadrele medicale de la cabinetul medical şcolar Părinţii/ reprezentanţii legali ai elevilor

? CEAC

37. Nr.  35 H/ 25.02.2015 Procedura de înregistrare a documentelor şcolare

P.O.37

*Director*Director adjunct

*Secretar

*Contabil

*Casier Asociaţia de Părinţi

 

38. 249H/ 01.10.2014 Procedura de completare a cataloagelorP.O.38 *Director*Învăţătorii/ Diriginţii

*Profesorii care predau la clasa respectivă

*Secretariatul şcolii

 

 

 

39. Nr.  38 H/ 25.02.2015 Procedura pentru încheierea situaţiei şcolare şi validarea acesteia

P.O. 39

? Director , director adjunct? Profesorii care predau la fiecare clasă,

? Diriginţii / învăţătorii

? Comisia pentru ritmicitatea notării

? Consiliul Clasei pentru

? Consiliul Profesoral

? Secretariatul şcolii

40. Nr.  101 H / 03.04.2015 Procedura de completare a registrului matricol, a certificatelor de echivalare a examenului de capacitate a foilor matricole, cataloagelor formaţiunilor de studiu, adeverinţelor de studii

P.O.40

 

? Director? Director adjunct

? secretariat

– completarea documentelor- corectitudine şi respectarea termenelor

-eliberează acte de studii (adevereinţe de studii , diploma, certificate )pe baza înscrisurilor din RM      -răspunde de gestionarea RM;

? învăţatori/ diriginţi / cadrele didactice care predau la clase  – completarea cataloagelor, încheierea mediilor semestriale , anuale şi generale

 

41. Nr.  34 H/ 25.02.2015 Procedură de evaluare a sistematică a satisfacţiei personalului P.O.41 Ø  C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborare,monitorizarea aplicării şi revizuirea periodică a procedurii în urma aplicării instrumentelor de analiză;

Ø  C.A. aprobă procedura propusă de CEAC;

Ø  directorii unităţii şcolare şi responsabilul CEAC

sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri;

 

42. Nr. 32 H/ 25.02.2015 Procedura de revizuire a Regulamentului Intern- Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, NăvodariP.O. 42 ? Directorul unităţii de învăţământ? Directorul adjunct;

? Consiliul Profesoral al şcolii

? Consiliul de Administraţie al şcolii

? Comisia de revizuire a Regulamentului Intern

? Preşedintele Asociaţiei de Părinţi a şcolii

? Comitetul Reprezentattiv al Părinţilor pe şcoală

? Diriginţii şi învăţătorii

 

43. 335H/20.11.2014 Procedură privind asigurarea suplinirii în cazul concediului plătitP.O.43 *Directorul şcolii*Cadrele didactice

*Secretariatul şcolii

44. Nr.  36 H/ 25.02.2015 Procedură de monitorizare şi combatere a  violenţei în şcoală P.O.44

 

F Directorii şcoliiF Comisia   de prevenire şi combatere a violenţei

F Diriginţii/ învăţătorii

F Consilierul psiho-pedagog;

F Consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

F Responsabilul comisiei dirirginţilor;

F Responsabilul comisiei metodice a claselor pregătitoare -IV;

F C.E.A.C.

45. 251H/ 01.10.2014 Procedură privind întocmirea oraruluiP.O.45 ? Directorul școlii? Consiliul Profesoral

? Comisia de întocmire a orarului

46. 336H/20.11.2014 Procedura de completare a datelor în aplicaţia A.R.A.C.I.P.P.O.46 *Director/ director adjunct*Consiliul de Administraţie ( decizie responsabil);

*Responsabilul CEAC desemnat cu încărcarea datelor

*Şefii de comisii/ arii curriculare;

*Serviciul secretariat

*Contabilul şcolii

*Informaticianul şcolii

*Administratorul şcolii

 

47. 337H/20.11.2014 Procedura responsabil încărcare date aplicaţie BDNEP.O. 47 *Director/ director adjunct*Consiliul de Administraţie

*Serviciul secretariat

*Contabilul şcolii

*Informaticianul şcolii

*Administratorul şcolii

 

48. 338H/20.11.2014 Procedura de completare a datelor în EDUSALP.O. 48 *Director/ director adjunct*Consiliul de Administraţie

*Serviciul secretariat

*Contabilul şcolii

*Secretarul şef

 

49. 339H/20.11.2014 Procedura de completare a datelor în REVISALP.O. 49 *Director/ director adjunct -*Consiliul de Administraţie

*Serviciul secretariat

*Contabilul şcolii

*Informaticianul şcolii

50. Nr.370 H / 17.12. 2014 Procedura de înscriere a cursanţilor în programul „A doua şansă”P.O.50 *Directorul/ Directorul adjunct al unităţii de învăţământ*Secreta/ secretar şef

*Un învăţător/ profesor pentru învăţământ primar desemnat de conducerea şcolii

*Coordonatorul Programului „A doua şansă” de la nivelul unităţiii de învăţământ

51. Nr. 371 H / 17.12. 2014 Procedura de echivalare a studiilor cursantilor Programul A doua sansăP.O.51 *Directorul unităţii de învăţămînt  / directorul adjunct*Secretar/ secretar șef

*Consiliul de administrație al școlii

*membrii comisiei de evaluare desemnați de către conducerea școlii

 

52. Nr.  33 H/ 25.02.2015 Procedura de anali a culturii organizaţionaleP.O.52 Ø  C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborare, monitorizarea aplicării şi revizuirea periodică a procedurii în urma aplicării instrumentelor de analiză;Ø  C.A. aprobă procedura propusă de CEAC;

Ø  directorii unităţii şcolare şi responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri;

53. Nr.  102 H / 03.04.2015 Procedură de evaluare şi înregistrare a rezultatelor evaluării învăţării pentru grupurile vulnerabile/ în situaţie de riscP.O.53 ? Directorul şcolii? Şefii de comisii metodice/ de catedră, responsabilii comisiilor

? CEAC.

? Cadrele didactice;

54. Nr.  103 H / 03.04.2015 Procedură de evaluare şi orientare pentru elevii  capabili de performanţăP.O.54 ? Directorul şcolii? Şefii de comisii metodice/ de catedră, responsabilii comisiilor

? Cadrele didactice

? Învăţătorii/ Diriginţii.

? Consilierul şcolar

55. Nr.372  H/ 17.12. 2014 Procedura de ocupare a posturilor vacanteP.O.55 ? Directorul şcolii? Directorul adjunct

? Consiliul de Administraţie al şcolii

? Comisia de concurs

? Comisia de soluţionare a contestaţiilor

? Secretariatul şcolii

56. Nr.365 H / 05.12. 2014 Procedura de comunicare externăP.O.56 ?  Director/ director adjunct;?  învăţători

?  diriginţi

?  responsabili de comisii

?  cadre didactice titulare şi suplinitoare

?  logoped

?  psiholog

?  informatician

?  consilierul de imagine al şcolii

?  contabil

57. Nr.  104 H / 03.04.2015 Procedura de aplicare a programului                                           guvernamental    “Corn si lapte”P.O.57

 

F Administratorul şcoliiF Diriginţii şi învăţătorii

F Secretariatul şcolii

 

58. Nr. 41H/ 25.02.2014 Procedura Simulare Evaluare Naţională 2014-2015P.O.58

 

 

Evaluare  organizată la nivelul şcolii:? Director;

? Director adjunct;

? Comisia de evaluare

Evaluare  organizată la nivelul judeţean, conform procedurii:

? Preşedinte şi membri Centrul de comunicare ISJ Constanţa

? Preşedinte şi membri Centrul de examen

? Preşedintele şi membri comisiei de evaluare

? Persoana de contact din şcoală- informaticianul şcolii

59. Nr.373 H/ 17.12.2014 Procedura de raportareP.O.59

 

? Director;? Director adjunct;

? Responsabil CEAC

? Responsabili comisii

? Informatician

? Preşedintele şi membri comisiei de evaluare

60. Nr.367 H / 05.12.2014 Procedura de orientare şcolară şi profesionalăP.O.60 ? Director, director adjunct;? Diriginţii claselor a VIII-a;

? Consilierul educativ al şcolii;

? Profesorul psiholog al şcolii

?  CEAC

61. Nr.  105 H / 03.04.2015 

 

Procedura de desfăşurare a examenului de corigenţă        P.O.61                               

 

 

*Directorul scolii care stabileşte, prin decizie internă, comisiile de examen şi datele de desfăşurare a acestora (date care se regăsesc în graficul stabilit de Minister).* Şefii comisiilor metodice si responsabilii de catedra

* Profesorii diriginti si învăţătorii

* Secretariatul şcolii

62. Nr. 28H / 25.02.2015 Procedura de inventariere a

obiectelor de inventar

P.O. 62                       

Ø  directorØ  administrator financiar

Ø  administrator patrimoniu

Ø  comisia de inventar

Ø  Consiliul de Administraţie

63. Nr. 26H / 25.02.2015 Procedura de intrare în inventar  a

obiectelor

P.O. 63

Ø  directorØ  administrator financiar

Ø  administrator patrimoniu

Ø  comisia de recepţie

Ø  Consiliul de Administraţie

 

64. Nr. 27H / 25.02.2015  Procedura de casare a

obiectelor de inventar

P.O. 64

Ø  directorØ  administrator financiar

Ø  administrator patrimoniu

Ø  comisia de casare

Ø  comisia de distrugere

Ø  Consiliul de Administraţie

 

65. Nr. 29 H / 25.02.2015 Procedura de selectare a opţiunilor

educabililor şi

organizare ofertei de

activităţi pentru

săptămâna „Să ştii mai

multe, să fii mai bun !”

P.O. 65

 

Ø  directorul unităţii de învăţământ ;Ø  Învăţători

Ø  Diriginţi

Ø  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Ø  cadrele didactice care  predau în şcoală, ( titulare sau nu, cu baza de predare în şcoală sau în altă instituţie de învăţământ);

Ø  Consiliul Profesoral al şcolii;

Ø  Consiliul de Administraţie al şcolii

Ø  Responsabilii comisiilor metodice;

66. Nr.  31 H/ 25.02.2015 Procedura de  înscriere a elevilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2015- 2016P.O. 66 ? directorul unităţii de învăţământ ;? Consiliul de Administraţie al şcolii;

? Secretariatul şcolii

? Persoana de contact

? Comisia pentru înscriere a preşcolarilor şi copiilor;

 

67. Nr.  106 H / 03.04.2015 Procedura pentru participarea elevilor la concursurile şcolareP.O. 67

 

? Directorul şcolii / Directorul adjunct? Învăţătorii şi cadrele didactice de diferite specialităţi

? Şefii de comisii metodice/ de catedră, responsabilii comisiilor

? CEAC

 

68. Nr.  109 H / 03.04.2015 Procedura privind controlul documentelorP.O. 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Nr.  107 H / 03.04.2015 Procedura de promovare a imaginii şcoliiP.O. 69

 

? Echipa managerială ;? Consilierului de imagine al şcolii;

? Responsabil actualizare şi postare siteul şcolii

? Coordonatoriul de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare;

? Responsabilul  cu olimpiadele şi concursurile şcolare;

? Şefii de comisii metodice din din şcoală;

? Responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei;

? Responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea disciminării şi promovarea interculturalităţii;

? Responsabil CEAC;

? Asociaţia de părinţi a şcolii;

 

70. Nr.  108 H / 03.04.2015 Procedura de acordare a primului ajutorP.O. 70

 

? Personalul cabinetului medical al şcolii.? cadrele didactice şi personalul şcolii care observă un elev care are nevoie de servicii medicale de urgenţă;

? gardianul şcolii

? părinţii care fac de serviciu pe şcoală

?  C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire

71. Nr.  110 H / 03.04.2015 Procedura salariiP.O. 71

 

? Director? Contabil

? Secretar şef unitatea de învăţământ

? Compartiment economic ISJ Constanţa;

? Compartiment financiar Primăria Năvodari

72. Nr.  111 H / 03.04.2015 Procedura MOBILITĂŢI- PRETRANSFERP.O. 72

 

? Directorul şcolii? Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar;

? Consiliul de Administraţie al şcolii;

? Comisia de mobilitate din şcoală;

? Serviciul secretariat al şcolii ;

73. Nr.  112 H / 03.04.2015 Procedura DOSARE GRADAŢIE DE MERITP.O. 73

 

? Directorul şcolii? Cadrele didactice/ personalul didactic auxiliar/ personalul didactic de conducere

? Consiliul Profesoral

? Serviciul secretariat al şcolii

74. Nr.80/17.05.2013 Procedura pentru cercetarea prealabilă şi sancţionarea  abaterilor  disciplinare săvârşite de  personalul didactic  şi didactic auxiliar din  învăţământul preuniversitar  *Directorul unităţii şcolare*Consiliul de Administraţie al şcolii

 

 

 

72. Nr.267/ 08.04.2009 Procedura în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară si profesională în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare  *Parintele/ tutorele legal al elevului*Specialişti Centrului Judetean de Resurse pentru Educatie Inluzivă Constanţa

*Specialişti Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Serviciul de Evaluare Complexă Copii (str. Decebal, nr. 22)

73. Nr.333/14.11.2013 Procedura de înscriere la examenele pentru acordarea  definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I ? Directorul unităţii de învăţământ pentru afişarea la loc vizibil a paşilor ce trebuie urmaţi pentru înscrierea la examenele de acordare a definitivării în învăţământ sau gradelor didactice II şi I.? Candidaţii din şcoală (învăţători/profesori) pentru întocmirea dosarelor de înscriere.

? CEACE din şcoală pentru verificarea dosarelor întocmite.

? Conducerea şcolii pentru depunerea dosarelor la Registratura I.S.J. Constanţa.

? CEACE din şcoală pentru monitorizarea permanentă a aplicării procedurii şi respectarea termenelor.

75. Nr.2420A/06.06.2013 Procedura privind evaluarea anuală a personalului de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitarCOD ISJ CTA. PE02 ? CA al ISJ Constanţa? Inspectorul Şcolar General

? Inspectorul Şcolar general Adjunct

? Directorul/ Directorul adjunct al unităţii de învăţământ

? Comisia de evaluare a ISJ Constanţa

? Consilierul juridic al ISJ Constanţa

? Serviciul Registratură al ISJ Constanţa

76. Nr.221/ 10.10.2012 Procedura de desfacere a contractului de muncă  *Directorul şcolii*Consiliu de Administraţie al şcolii
77. Nr.  146 H / 30.04.2015 Procedura EURO 200P.O. 74

 

*Compartimntul secretariat;*Director

*Consiliul de Administraţie

*Comisia constituită, la nivelul Şcolii Gimnaziale ”Grigore Moisil”,  Năvodari

78. Nr.  141 H / 30.04.2015 Procedura de arhivareP.O. 75

 

*Şefii de compartiment/ comisie*Persoana desemnată cu gestionarea arhivei şcolii, prin decizie aprobată de director şi Cosiliul de Administraţie:

*Comisia de selecţionare:

*Directorul

79. Nr.  142 H / 30.04.2015 Procedura privind planificarea şi evidenţa concediilor de odihnăP.O. 76

 

F Întregul personal al şcoliiF Compartimentul secretariat al şcolii

F Consiliul de Administraţie al şcolii

Director adjunct

80 Nr.  143 H / 30.04.2015 Procedura privind completarea condicii de prezenţăP.O. 77
 • -serviciul secretariat
 • cadrele didactice
 • -personalul didactic auxiliar
 • -personalul nedidactic;
 • director şi director adjunct
 • -Comisia de verificare a condicii 
81. Nr.  144 H / 30.04.2015 Procedura de evidenţă a dosarelor personaleP.O. 78 F Compartimentul secretariat-F Angajaţii din unitate

F Director

82. Nr.  145 H / 30.04.2015 Procedura privind întocmirea şi actualizarea fişei postuluiP.O. 79 *Director :*Sef birou secretariat

*Consiliul de Administraţie

*Consiliul Profesoral;

 

83. Nr.  147 H / 30.04.2015 Procedura BIBLIOTECĂP.O.80 *Bibliotecarul şcolii*Persoanele înregistrate ca cititori

 

84. Nr.  148 H / 30.04.2015 Procedura de acordare a burselor socialeP.O.81 Compartimentul secretariat-F  Director

F Consiliul de Administraţie

F Comisia de acordare a bureslor sociale

85. Nr.  157 H / 06.05.2015 Procedură  operaționalăde monitorizare a activităţilor, proiectelor şi a programelor extraşcolare

P.O. 82.

F  directorul unităţii de învăţământ ;F  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

F  cadrele didactice care  predau în şcoală, ( titulare sau nu, cu baza de predare în şcoală sau în altă instituţie de învăţământ);

F  Consiliul Profesoral al şcolii;

F  Consiliul de Administraţie al şcolii

F  Responsabilii de proiecte

F  Comisia de proiect de la nivelul diferitelor proiecte;

F  Compartimentul secretariat;

F  Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa;

 

86. Nr.  158 H / 06.05.2015 Procedura de monitorizare şi  actualizare situaţie perfecţionareP.O. 83 F  Responsabilul cu perfecţionarea;F  Cadrele didactice care  predau în şcoală,
87. Nr.  159 H / 06.05.2015 Procedura operaţională de trecere la altă treaptă de salarizareP.O. 84 F
88. Nr.  160 H / 06.05.2015 Procedura de predare- primire manuale şcolareP.O. 85 F  Directorul şcoliiF  Administratorul de patrimoniu al şcolii;

F  Secretar – informatician

F  Diriginţi;

F  Învăţători;

89. 161 H06.05.2015

 

Procedura operaţională eliberare adeverinţeP.O. 86 F
90. 162 H06.05.2015 Procedura pentru desfăşurarea activităţilor de marcare a evenimentelor istorice, culturale, religioaseP.O.87 F
91. Nr.  164 H/ 06.05.2015  Procedura de completare a carnetelor PSI şi SSMP.O.88 F  Întregul personal angajat al Şcolii Gimnaziale „Grigore Moisil”- Năvodari

 

 

Leave a Comment