LET’S STUDY ENGLISH!

ADMITERE CLASA A VA REGIM DE STUDIU INTENSIV LIMBA ENGLEZA

Calendar pentru admiterea în clasa a V-a,
regim de studiu intensiv al limbii engleze

 

REZULTATELE ELEVILOR IN URMA CONTESTATIILOR PENTRU  EXAMENUL DE ADMITERE IN REGIM DE STUDIU INTENSIV LE PUTETI VIZUALIZA AICI

 

REZULTATELE ELEVILOR IN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE IN REGIM

DE STUDIU INTENSIV LE PUTETI VIZUALIZA

AICI   intensiv fara nume de afisat

Program Admitere – clasa a V a regim de studiu INTENSIV a unei limbi moderne de circulație internațională Precizări
Data examen 11 iunie 2022
Program – zi de concurs 8.30.

– Comisia de Organizare 8.45.

– Profesorii asistenți (instructajul se va face de către președintele de Comisie la nivel de Centru de Examen)

9.00. – 9.30. – ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLI/ identificarea acestora – elevii vor avea la ei carnetul de elev

9.30. – postarea subiectelor pentru proba scrisă – pe canalul oficial de comunicare ( acest grup)

11.00. – postarea Baremului pentru proba scrisă (care va fi afișat la avizierul școlii)

10.30. – postarea subiectelor și baremului pentru PROBA ORALĂ DERULAREA PROBELOR:

Proba scrisă – 10.00. – 11.00.

Proba orală – începând cu ora 11.30. , conform repartizării afișate de fiecare Centru de Concurs. Listele cu repartizarea elevilor pentru proba orală se vor afișa cu 24 h înainte de examen.

Afisarea rezultatelor inițiale- 11 iunie la fiecare Centru de Examen.

Depunerea Contestatiilor 12 iunie 2022 – interval 9 – 12 online la o adresa proprie creatā de fiecare centru de examen.
Adresa de e- mail pentru contestatii va fi afișată o data cu repartizarea pentru proba oralā si va fi scrisā pe fiecare tablā din clasele unde se va derula proba scrisā. Centralizarea va fi fācutā de un responsabil din Comisia de Organizare desemnat de președintele Centrului de Examen. Asigurati – va ca verificați și spam – ul!

Soluționarea Contestatiilor – 14 iunie – ora 14.00.

Afisarea rezultatelor finale – 14 iunie 2022.
NOTĂ!
Afișarea rezultatelor se va face anonimizat, conform Procedurii I.S.J, cu coduri , pe care elevii le vor primi în ziua de examen. Pe foaia cu cod se va trece și adresa de contestații. Președinte Comisia Județeană, Inspector Școlar pentru limbi moderne, Prof. Bianca Ionela Matei

Model cerere de contestatie

Doamnă/Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a ___________________________________, în calitate de părinte al elevului/elevei _______________________________________ din clasa a IV-a de la Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Năvodari, vă rog să-mi aprobaţi cererea de  reevaluare  a lucrării scrise a fiicei mele/fiului meu la Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne engleză an școlar 2021-2022.

Menționez că am luat cunoştinţă de precizările privind etapa de contestaţii.

Data…………….                                                                           Semnătura ___________________

Doamnei Președinte a/al Comisiei de Organizare şi Evaluare

Contestația este trimisă online în ziua de 12.06.2022 în intervalul orar 9.00-12.00, la adresa de e-mail contestatie@gmoisilnavodari.ro

Model de cerere:contestatie

În perioada 23 mai -3 iunie 2022, Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Năvodari  face înscrieri pentru  clasa  a V-a intensiv limba  engleză. 

Sunt disponibile 25 de locuri.

Elevii vor studia limba engleză în sistem intensiv (4 ore pe săptămână), îndrumați de profesori de top,  alături de care vor desfășura  activități  moderne și instructive. Pentru o mai atentă îndrumare a elevilor, clasa va avea diriginte profesor de limba engleză.

Procedură:

-se completează cererea tip care va fi depusă la secretariatul școlii, str. Plopilor, nr.14, în intervalul 23 mai -3 iunie 2022

-în data de 11 iunie 2022 va avea loc testarea elevilor (subiectele sunt în concordanță cu programa școlară la disciplina limba engleză, clasa a IV-a), test grilă

Școala noastră vine în întâmpinarea dorinței părinților și elevilor care  consideră că studiul intensiv al limbii engleze este un deziderat important în educația zilelor noastre. Vă urăm succes și vă așteptăm la înscrieri în număr cât mai mare!

                           LET’S STUDY ENGLISH!

Anexa 3 – Calendar pentru admiterea în clasa a V-a, regim de studiu intensiv al limbii engleze

Nr. crt. Etapa Perioada Observații
1. Depunerea dosarelor de înscriere

 

23.05-03.06 2022 Înscrierea se poate realiza și online, documentele fiind scanate și trimise pe adresa electronică a școlii: sc2.grigoremoisil.navodari@gmail.com
2. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute de candidați la un examen cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză

 

06-07.06. 2022 Dacă numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ și s-a constituit comisia de recunoaştere şi echivalare, membrii acesteia analizează documentele /certificatele /diplomele depuse de candidaţi.
3. Test de verificare a cunoștințelor de limba engleză – probă scrisă

 

11.06. 2022

ora 9.00

Elevii se prezintă în săli până la 8.45.cu carnetul de elev.
Proba orală 11.06.2022 începând cu ora 11.00 Nu se admit contestații
4. Afișarea rezultatelor

 

11 iunie 2022

după ora 18.00

5. Înregistrarea contestațiilor la proba scrisă 12 iunie, între orele 09.00-10.00

 

Contestațiile se depun la secretariatul școlii în intervalul orar precizat.
6. Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, (punctaj + Admis/ Respins) 12 iunie 2022

ora 12.00

La avizierul școlii

1) La testul de la proba orală nu se admit contestaţii.

2) La proba scrisă eventualele contestaţii se depun, pe bază de cerere , la secretariatul unităţii de învăţământ în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor, cu precizarea clară a intervalelor orare în care se primesc cererile pentru reevaluarea lucrărilor.

3) Punctajul obţinut de candidat după recorectarea lucrării rămâne definitiv.

4) Rezultatele finale (de după contestaţii) se afișează, conform graficului, la sediul și pe site-ul unităţii de învăţământ,cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

8.4.1 PROBELE DE CONCURS ȘI STRUCTURA SUBIECTELOR

1) Testul de competență lingvistică vizează competențele şi cunoştinţele acumulate în clasele III-IV şi constă în:

  • PROBA ORALĂ
  • PROBA SCRISĂ

2) PROBA ORALĂ

  1. a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba străină. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat dintr-unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IV-a, pe baza programelor şcolare în uz.

Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înţelegerea globală şi detaliată a textului.

  1. b) Etapa II – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:

Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de M.E.N.) conţinând fiecare un text de 50-75 cuvinte şi 2-3 întrebări de verificare a înţelegerii globale şi detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă doreşte, din setul care corespunde altui manual.

Pentru etapa II – un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală în conformitate cu programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în faţa comisiei pentru a prezenta conversaţia.

 

3) PROBA SCRISĂtimp de lucru – 1 ORĂ

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însuşirea principalelor funcţii/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a.

4) Subiectele, precum şi baremele de evaluare pentru Testul de competențe lingvistică sunt elaborate, în baza Procedurii ISJ, de către Comisia de organizare și evaluare județeană și vor fi unica la nivelul întregului județ. Pentru proba scrisă se asigură un număr de 3 variante de subiect. Pentru proba orală, etapa I, numărul subiectelor propuse este cel puțin egal cu jumătate din numărul candidaţilor înscriși. Pentru proba orală, etapa II, numărul subiectelor propuse este cel putin egal cu un sfert din numărul candidaţilor înscriși.

9.1 Procedura va fi difuzată membrilor comisiei şi compartimentelor implicate în coordonarea şi desfăşurarea acţiunilor de organizare și desfășurare a Testului de competențe lingvistice.

9.2 Conducerea unităţii de învăţământ asigură afișarea, în spaţii accesibile candidaţilor și părinţilor/tutorilor/reprezentanţilor legal instituiţi ai acestora, a tuturor documentelor necesare. În perioada 23.05-06.06.2022, se va proceda, de asemenea, la prelucrarea acestor materiale de către profesorii pentru învățământ primar/învăţători în ședinţele cu părinţii claselor a IV-a, pe bază de proces verbal.

9.3 Locurile se completează în limitele prevăzute de planul de şcolarizare. În cazul în care pe ultimul loc admisibil se află mai mulţi elevi cu punctaj egal, sunt declaraţi admişi toţi; se solicită aprobarea Consiliului de Administraţie al ISJ Constanța în situaţia funcţionării clasei cu un efectiv peste cel maxim admis. De asemenea, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate decide criterii suplimentare de admitere sau departajare (de ex., medie minimă de admitere, departajarea prin compararea rezultatelor obținute la una din cele două probe etc). Aceste criterii se fac publice odată cu calendarul stabilit privind constituirea clasei a V-a cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională și doar cu avizul Președintelui Comisiei Județene, inspectorul școlar pentru limbi moderne.

9.4 În situaţia în care, în urma susţinerii admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională, rămân locuri neocupate, unitatea de învăţământ poate susţine o a doua sesiune de admitere, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(9) Dacă numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ și s-a constituit comisia de recunoaştere şi echivalare, membrii acesteia analizează documentele /certificatele /diplomele depuse de candidaţi, cu parcurgerea următoarelor etape:

  1. a) verifică dacă rezultatul obţinut de candidat este pentru limba modernă la care acesta ar trebui să susţină testul;
  2. b) verifică dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A1, corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

NB: Nivelurile de competenţă lingvistică sunt, în ordine crescătoare, următoarele: A1, A2, B1, B2, C1 și C2.

  1. c) pentru certificatele/diplomele pe care este menţionat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează Testul de competență lingvistică se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.

Cererile de înscriere și cererile de echivalare se pot descărca accesând linkul de mai jos:

ANEXE P.O. 145 Procedura admitere clasa engleza intensiv

SUCCES!